پیام سایت :
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم     وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریم       با هفت هزار سالگان سر بسریم
رباعیات خیام
مشاهیر
 
رباعیات خیام
نوشته شده در دوشنبه 2 تیر 1393
ساعت : 04:24 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری
رباعیات خیام

http://hekmat20.com/wp-content/uploads/2015/09/26.JPG

=========================================================

در مورد اشعار (رباعیات) خیام، تا به حال تحقیقات زیاد و دامنه‌داری صورت گرفته است و «شاید بیش از دو هزار كتاب و رساله و مقاله دربار‌ه‌ی خیام نوشته شده باشد. خیام فیلسوف و ریاضیدان، موجودی است مشخص و یافتن او به واسطه‌ی رسانه‌های علمی و فلسفی وی آسان. ولی خیام شاعر ناشناخته مانده، سیمایی دارد مشوش و مغشوش؛ زیرا وسیله‌ی تشخیص سیمای او رباعی‌هایی است كه معلوم نیست از خیام باشند، بلكه رباعی‌هایی است كه محققاً از او نیست.»
همه‌ی خیام‌شناسان آگاهند كه رباعیات الحاقی بسیار در طی قرون به رباعیات اصیل حكیم نیشابور پیوسته‌اند و بسیاری از رباعی‌گویان به دلایلی چند، از جمله بیم از اوضاع سیاسی، نداشتن شهامت كافی برای بیان عقاید خویش و یا به منظور برخورداری از شهرت خیام و ترویج سروده‌های خویش در سایه‌ی این شهرت عالمگیر، سروده‌هایشان را به او منسوب كرده‌اند. از سوی دیگر گاهی برخی از كاتبان نیز برای تعدیل فلسفه‌ی خیامی و آمیختن آن با تصوف، رباعی‌های صوفیانه‌ای نوشته‌اند و به این ترتیب با این افزایش‌‌ها كار تشخیص و تحلیل را دشوارتر كرده‌اند. با این همه اگر با دیده‌ی انصاف به همان معدود رباعیاتی كه تعلقشان به خیام قطعی می‌نماید بنگریم، اقرار خواهیم كرد كه – بر خلاف استنباط و تفسیر سفسطه‌آمیز برخی از پژوهشگران متعصب – نه‌تنها با خرد و دانش مغایرتی ندارد، بلكه مؤید فرزانگی و حجتی قاطع بر دانش و بصیرت او هستند؛ زیرا كه فقط بخردان اندیشمند از كنار مجهولات عالم هستی بی‌تفاوت نمی‌گذرند و همواره ذهن وقّاد و پرسشگرشان جویای اسرار نایافته است.
=========================================================

عنوان کتاب : رباعیات خیام
نویسنده : خیام

رباعیات خیام

برخیز و بیا بتا برای دل ما   حل کن به جمال خویشتن مشکل ما 
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم   زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما 

* * *
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را   حالی خوش کن تو این دل شیدا را 
می نوش بماهتاب ای ماه که ماه   بسیار بتابد و نیابد ما را 

* * *
قرآن که مهین کلام خوانند آن را   گه گاه نه بر دوام خوانند آن را 
بر گرد پیاله آیتی هست مقیم   کاندر همه جا مدام خوانند آن را 

* * *
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا   بنیاد مکن تو حیله و دستانرا 
تو غره بدان مشو که می می نخوری   صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا 

* * *
هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا   چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا 
معلوم نشد که در طربخانه خاک   نقاش ازل بهر چه آراست مرا 

* * *
مائیم و می و مطرب و این کنج خراب   جان و دل و جام و جامه در رهن شراب 
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب   آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب 

* * *
آن قصر که جمشید در او جام گرفت   آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت 
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر   دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 

* * *
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست   بی باده ارغوان نمیباید زیست 
این سبزه که امروز تماشاگه ماست   تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست 

* * *
اکنون که گل سعادتت پربار است   دست تو ز جام می چرا بیکار است 
می‌خور که زمانه دشمنی غدار است   دریافتن روز چنین دشوار است 

* * *
امروز ترا دسترس فردا نیست   و اندیشه فردات بجز سودا نیست 
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست   کاین باقی عمر را بها پیدا نیست 

* * *
ای آمده از عالم روحانی تفت   حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت 
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای   خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت 

* * *
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست   بیدادگری شیوه دیرینه تست 
ای خاک اگر سینه تو بشکافند   بس گوهر قیمتی که در سینه تست 

* * *
ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت   ناگه برود ز تن روان پاکت 
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند   زان پیش که سبزه بردمد از خاکت 

* * *
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت   کس نیست که این گوهر تحقیق نسفت 
هر کس سخنی از سر سودا گفتند   ز آنروی که هست کس نمیداند گفت 

* * *
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است   در بند سر زلف نگاری بوده‌ست 
این دسته که بر گردن او می‌بینی   دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست 

* * *
این کوزه که آبخواره مزدوری است   از دیده شاهست و دل دستوری است 
هر کاسه می که بر کف مخموری است   از عارض مستی و لب مستوری است 

* * *
این کهنه رباط را که عالم نام است   و آرامگه ابلق صبح و شام است 
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است   قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است 

* * *
این یکد و سه روز نوبت عمر گذشت   چون آب بجویبار و چون باد بدشت 
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت   روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت 

* * *
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است   در صحن چمن روی دلفروز خوش است 
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست   خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

* * *
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است   گردنده فلک نیز به کاری بوده است 
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین   آن مردمک چشم‌نگاری بوده است 

تا چند زنم بروی دریاها خشت   بیزار شدم ز بت‌پرستان کنشت 
خیام که گفت دوزخی خواهد بود   که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت 

* * *
ترکیب پیاله‌ای که درهم پیوست   بشکستن آن روا نمیدارد مست 
چندین سر و پای نازنین از سر و دست   از مهر که پیوست و به کین که شکست 

* * *
ترکیب طبایع چون بکام تو دمی است   رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است 
با اهل خرد باش که اصل تن تو   گردی و نسیمی و غباری و دمی است 

* * *
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست   برخیز و بجام باده کن عزم درست 
کاین سبزه که امروز تماشاگه ماست   فردا همه از خاک تو برخواهد رست 

* * *
چون بلبل مست راه در بستان یافت   روی گل و جام باده را خندان یافت 
آمد به زبان حال در گوشم گفت   دریاب که عمر رفته را نتوان یافت 

* * *
چون چرخ بکام یک خردمند نگشت   خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت 
چون باید مرد و آرزوها همه هشت   چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت 

* * *
چون لاله بنوروز قدح گیر بدست   با لاله رخی اگر ترا فرصت هست 
می نوش بخرمی که این چرخ کهن   ناگاه ترا چون خاک گرداند پست 

* * *
چون نیست حقیقت و یقین اندر دست   نتوان به امید شک همه عمر نشست 
هان تا ننهیم جام می از کف دست   در بی خبری مرد چه هشیار و چه مست 

* * *
چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست   چون هست بهرچه هست نقصان و شکست 
انگار که هرچه هست در عالم نیست   پندار که هرچه نیست در عالم هست 

* * *
خاکی که بزیر پای هر نادانی است   کف صنمی و چهره‌ی جانانی است 
هر خشت که بر کنگره ایوانی است   انگشت وزیر یا سلطانی است دارنده چو ترکیب طبایع آراست   از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست 
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود   ورنیک نیامد این صور عیب کراست 

* * *
در پرده اسرار کسی را ره نیست   زین تعبیه جان هیچکس آگه نیست 
جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست   می خور که چنین فسانه‌ها کوته نیست 

* * *
در خواب بدم مرا خردمندی گفت   کز خواب کسی را گل شادی نشکفت 
کاری چکنی که با اجل باشد جفت   می خور که بزیر خاک میباید خفت 

* * *
در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست   او را نه بدایت نه نهایت پیداست 
کس می نزند دمی در این معنی راست   کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست 

* * *
در فصل بهار اگر بتی حور سرشت   یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت 
هرچند بنزد عامه این باشد زشت   سگ به زمن ار برم دگر نام بهشت 

* * *
دریاب که از روح جدا خواهی رفت   در پرده اسرار فنا خواهی رفت 
می نوش ندانی از کجا آمده‌ای   خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت 

* * *
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده‌ست   دریاب که هفته دگر خاک شده‌ست 
می نوش و گلی بچین که تا درنگری   گل خاک شده‌ست و سبزه خاشاک شده‌ست 

* * *
عمریست مرا تیره و کاریست نه راست   محنت همه افزوده و راحت کم و کاست 
شکر ایزد را که آنچه اسباب بلاست   ما را ز کس دگر نمیباید خواست 

* * *
فصل گل و طرف جویبار و لب کشت   با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت 
پیش آر قدح که باده نوشان صبوح   آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت 

* * *
گر شاخ بقا ز بیخ بختت رست است   ور بر تن تو عمر لباسی چست است 
در خیمه تن که سایبانی‌ست ترا   هان تکیه مکن که چارمیخش سست است 

گویند کسان بهشت با حور خوش است   من میگویم که آب انگور خوش است 
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار   کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 

* * *
گویند مرا که دوزخی باشد مست   قولیست خلاف دل در آن نتوان بست 
گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند   فردا بینی بهشت همچون کف دست 

* * *
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت   از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت 
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت   این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت 

* * *
مهتاب بنور دامن شب بشکافت   می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت 
خوش باش و میندیش که مهتاب بسی   اندر سر خاک یک بیک خواهد تافت 

* * *
می خوردن و شاد بودن آیین منست   فارغ بودن ز کفر و دین دین منست 
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست   گفتا دل خرم تو کابین منست 

* * *
می لعل مذابست و صراحی کان است   جسم است پیاله و شرابش جان است 
آن جام بلورین که ز می خندان است   اشکی است که خون دل درو پنهان است 

* * *
می نوش که عمر جاودانی اینست   خود حاصلت از دور جوانی اینست 
هنگام گل و باده و یاران سرمست   خوش باش دمی که زندگانی اینست 

* * *
نیکی و بدی که در نهاد بشر است   شادی و غمی که در قضا و قدر است 
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل   چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است 

* * *
در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست   از سرخی خون شهریاری بوده‌ست 
هر شاخ بنفشه کز زمین میروید   خالی است که بر رخ نگاری بوده‌ست 

* * *
هر ذره که در خاک زمینی بوده است   پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است 
گرد از رخ نازنین به آزرم فشان   کانهم رخ خوب نازنینی بوده است 
هر سبزه که برکنار جوئی رسته است   گویی ز لب فرشته خویی رسته است 
پا بر سر سبزه تا بخواری ننهی   کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است 

* * *
یک جرعه می ز ملک کاووس به است   از تخت قباد و ملکت طوس به است 
هر ناله که رندی به سحرگاه زند   از طاعت زاهدان سالوس به است 

* * *
چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ   پیمانه که پر شود چه بغداد و چه بلخ 
می نوش که بعد از من و تو ماه بسی   از سلخ به غره آید از غره به سلخ 

* * *
آنانکه محیط فضل و آداب شدند   در جمع کمال شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند برون   گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 

* * *
آن را که به صحرای علل تاخته‌اند   بی او همه کارها بپرداخته‌اند 
امروز بهانه‌ای در انداخته‌اند   فردا همه آن بود که در ساخته‌اند 

* * *
آنها که کهن شدند و اینها که نوند   هر کس بمراد خویش یک تک بدوند 
این کهنه جهان بکس نماند باقی   رفتند و رویم دیگر آیند و روند 

* * *
آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد   بس داغ که او بر دل غمناک نهاد 
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک   در طبل زمین و حقه خاک نهاد 

* * *
آرند یکی و دیگری بربایند   بر هیچ کسی راز همی نگشایند 
ما را ز قضا جز این قدر ننمایند   پیمانه عمر ما است می‌پیمایند 

* * *
اجرام که ساکنان این ایوانند   اسباب تردد خردمندانند 
هان تاسر رشته خرد گم نکنی   کانان که مدبرند سرگردانند 

* * *
از آمدنم نبود گردون را سود   وز رفتن من جلال و جاهش نفزود 
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود   کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود 
از رنج کشیدن آدمی حر گردد   قطره چو کشد حبس صدف در گردد 
گر مال نماند سر بماناد بجای   پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد 

* * *
افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد   در پای اجل بسی جگرها خون شد 
کس نامد از آن جهان که پرسم از وی   کاحوال مسافران عالم چون شد 

* * *
افسوس که نامه جوانی طی شد   و آن تازه بهار زندگانی دی شد 
آن مرغ طرب که نام او بود شباب   افسوس ندانم که کی آمد کی شد 

* * *
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود   نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود 
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل   زین پس چو نباشیم همان خواهد بود 

* * *
این عقل که در ره سعادت پوید   روزی صد بار خود ترا می‌گوید 
دریاب تو این یکدم وقتت که نی   آن تره که بدروند و دیگر روید 

* * *
این قافله عمر عجب میگذرد   دریاب دمی که با طرب میگذرد 
ساقی غم فردای حریفان چه خوری   پیش آر پیاله را که شب میگذرد 

* * *
بر پشت من از زمانه تو میاید   وز من همه کار نانکو میاید 
جان عزم رحیل کرد و گفتم بمرو   گفتا چکنم خانه فرو میاید 

* * *
بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد   وز خوردن آدمی زمین سیر نشد 
مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا   تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد 

* * *
بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند   مگرای بدان که عاقلان نگرایند 
بسیار چو تو روند و بسیار آیند   بربای نصیب خویش کت بربایند 

* * *
بر من قلم قضا چو بی من رانند   پس نیک و بدش ز من چرا میدانند 
دی بی من و امروز چو دی بی من و تو   فردا به چه حجتم به داور خوانند 
تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد   چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد 
گر چشمه زمزمی و گر آب حیات   آخر به دل خاک فرو خواهی شد 

* * *
تا راه قلندری نپویی نشود   رخساره بخون دل نشویی نشود 
سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان   آزاد به ترک خود نگویی نشود 

* * *
تا زهره و مه در آسمان گشت پدید   بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید 
من در عجبم ز میفروشان کایشان   به زانکه فروشند چه خواهند خرید 

* * *
چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد   دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد 
کار من و تو چنانکه رای من و تست   از موم بدست خویش هم نتوان کرد 

* * *
حیی که بقدرت سر و رو می‌سازد   همواره هم او کار عدو می‌سازد 
گویند قرابه گر مسلمان نبود   او را تو چه گویی که کدو می‌سازد 

* * *
در دهر چو آواز گل تازه دهند   فرمای بتا که می به اندازه دهند 
از حور و قصور و ز بهشت و دوزخ   فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند 

* * *
در دهر هر آن که نیم نانی دارد   از بهر نشست آشیانی دارد 
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی   گو شاد بزی که خوش جهانی دارد 

* * *
دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود   غم خوردن بیهوده نمیدارد سود 
پر کن قدح می به کفم درنه زود   تا باز خورم که بودنیها همه بود 

* * *
روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد   ابر از رخ گلزار همی شوید گرد 
بلبل به زبان پهلوی با گل زرد   فریاد همی کند که می باید خورد 

* * *
زان پیش که بر سرت شبیخون آرند   فرمای که تا باده گلگون آرند 
تو زر نی ای غافل نادان که ترا   در خاک نهند و باز بیرون آرند 

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد   یا در پی نیستی و هستی گذرد 
می نوش که عمریکه اجل در پی اوست   آن به که به خواب یا به مستی گذرد 

* * *
کس مشکل اسرار اجل را نگشاد   کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد 
من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد   عجز است به دست هر که از مادر زاد 

* * *
کم کن طمع از جهان و میزی خرسند   از نیک و بد زمانه بگسل پیوند 
می در کف و زلف دلبری گیر که زود   هم بگذرد و نماند این روزی چند 

* * *
گرچه غم و رنج من درازی دارد   عیش و طرب تو سرفرازی دارد 
بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک   در پرده هزار گونه بازی دارد 

* * *
گردون ز زمین هیچ گلی برنارد   کش نشکند و هم به زمین نسپارد 
گر ابر چو آب خاک را بردارد   تا حشر همه خون عزیزان بارد 

* * *
گر یک نفست ز زندگانی گذرد   مگذار که جز به شادمانی گذرد 
هشدار که سرمایه سودای جهان   عمرست چنان کش گذرانی گذرد 

* * *
گویند بهشت و حورعین خواهد بود   آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود 
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک   چون عاقبت کار چنین خواهد بود 

* * *
گویند بهشت و حور و کوثر باشد   جوی می و شیر و شهد و شکر باشد 
پر کن قدح باده و بر دستم نه   نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد 

* * *
گویند هر آن کسان که با پرهیزند   زانسان که بمیرند چنان برخیزند 
ما با می و معشوقه از آنیم مدام   باشد که به حشرمان چنان انگیزند 

* * *
می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد   و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد 
پرهیز مکن ز کیمیایی که از او   یک جرعه خوری هزار علت ببرد 
هر راز که اندر دل دانا باشد   باید که نهفته‌تر ز عنقا باشد 
کاندر صدف از نهفتگی گردد در   آن قطره که راز دل دریا باشد 

* * *
هر صبح که روی لاله شبنم گیرد   بالای بنفشه در چمن خم گیرد 
انصاف مرا ز غنچه خوش می‌آید   کو دامن خویشتن فراهم گیرد 

* * *
هرگز دل من ز علم محروم نشد   کم ماند ز اسرار که معلوم نشد 
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز   معلومم شد که هیچ معلوم نشد 

* * *
هم دانه امید به خرمن ماند   هم باغ و سرای بی تو و من ماند 
سیم و زر خویش از درمی تا بجوی   با دوست بخور گر نه بدشمن ماند 

* * *
یاران موافق همه از دست شدند   در پای اجل یکان یکان پست شدند 
خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر   دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند 

* * *
یک جام شراب صد دل و دین ارزد   یک جرعه می مملکت چین ارزد 
جز باده لعل نیست در روی زمین   تلخی که هزار جان شیرین ارزد 

* * *
یک قطره آب بود با دریا شد   یک ذره خاک با زمین یکتا شد 
آمد شدن تو اندرین عالم چیست   آمد مگسی پدید و ناپیدا شد 

* * *
یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد   از کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد 
مامور کم از خودی چرا باید بود   یا خدمت چون خودی چرا باید کرد 

* * *
آن لعل در آبگینه ساده بیار   و آن محرم و مونس هر آزاده بیار 
چون میدانی که مدت عالم خاک   باد است که زود بگذرد باده بیار 

* * *
از بودنی ایدوست چه داری تیمار   وزفکرت بیهوده دل و جان افکار 
خرم بزی و جهان بشادی گذران   تدبیر نه با تو کرده‌اند اول کار 

افلاک که جز غم نفزایند دگر   ننهند بجا تا نربایند دگر 
ناآمدگان اگر بدانند که ما   از دهر چه میکشیم نایند دگر 

* * *
ایدل غم این جهان فرسوده مخور   بیهوده نی غمان بیهوده مخور 
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید   خوش باش غم بوده و نابوده مخور 

* * *
ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر   باغ طربت به سبزه آراسته گیر 
و آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم   بنشسته و بامداد برخاسته گیر 

* * *
این اهل قبور خاک گشتند و غبار   هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار 
آه این چه شراب است که تا روز شمار   بیخود شده و بی‌خبرند از همه کار 

* * *
خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر   بوی قدح از غذای مریم خوشتر 
آه سحری ز سینه خماری   از ناله بوسعید و ادهم خوشتر 

* * *
در دایره سپهر ناپیدا غور   جامی‌ست که جمله را چشانند بدور 
نوبت چو به دور تو رسد آه مکن   می نوش به خوشدلی که دور است نه جور 

* * *
دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار   بر پاره گلی لگد همی زد بسیار 
و آن گل بزبان حال با او می‌گفت   من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار 

* * *
ز آن می که حیات جاودانیست بخور   سرمایه لذت جوانی است بخور 
سوزنده چو آتش است لیکن غم را   سازنده چو آب زندگانی است بخور 

* * *
گر باده خوری تو با خردمندان خور   یا با صنمی لاله رخی خندان خور 
بسیار مخور و رد مکن فاش مساز   اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور 

* * *
وقت سحر است خیز ای طرفه پسر   پر باده لعل کن بلورین ساغر 
کاین یکدم عاریت در این گنج فنا   بسیار بجوئی و نیابی دیگر 

از جمله رفتگان این راه دراز   باز آمده کیست تا بما گوید باز 
پس بر سر این دو راهه‌ی آز و نیاز   تا هیچ نمانی که نمی‌آیی باز 

* * *
ای پیر خردمند پگه‌تر برخیز   و آن کودک خاکبیز را بنگر تیز 
پندش ده گو که نرم نرمک می‌بیز   مغز سر کیقباد و چشم پرویز 

* * *
وقت سحر است خیز ای مایه ناز   نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز 
کانها که بجایند نپایند بسی   و آنها که شدند کس نمیاید باز 

* * *
مرغی دیدم نشسته بر باره طوس   در پیش نهاده کله کیکاووس 
با کله همی گفت که افسوس افسوس   کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس 

* * *
جامی است که عقل آفرین میزندش   صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش 
این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف   می‌سازد و باز بر زمین میزندش 

* * *
خیام اگر ز باده مستی خوش باش   با ماهرخی اگر نشستی خوش باش 
چون عاقبت کار جهان نیستی است   انگار که نیستی چو هستی خوش باش 

* * *
در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش   دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش 
ناگاه یکی کوزه برآورد خروش   کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش 

* * *
ایام زمانه از کسی دارد ننگ   کو در غم ایام نشیند دلتنگ 
می خور تو در آبگینه با ناله چنگ   زان پیش که آبگینه آید بر سنگ 

* * *
از جرم گل سیاه تا اوج زحل   کردم همه مشکلات کلی را حل 
بگشادم بندهای مشکل به حیل   هر بند گشاده شد بجز بند اجل 

* * *
با سرو قدی تازه‌تر از خرمن گل   از دست منه جام می و دامن گل 
زان پیش که ناگه شود از باد اجل   پیراهن عمر ما چو پیراهن گل 


ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم   وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 
فردا که ازین دیر فنا درگذریم   با هفت هزار سالگان سر بسریم 

* * *
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم   فانوس خیال از او مثالی دانیم 
خورشید چراغداران و عالم فانوس   ما چون صوریم کاندر او حیرانیم 

* * *
برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم   زان پیش که از زمانه تابی بخوریم 
کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی   چندان ندهد زمان که آبی بخوریم 

* * *
برخیزم و عزم باده ناب کنم   رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم 
این عقل فضول پیشه را مشتی می   بر روی زنم چنانکه در خواب کنم 

* * *
بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم   در زیرزمین نهفتگان می‌بینم 
چندانکه به صحرای عدم مینگرم   ناآمدگان و رفتگان می‌بینم 

* * *
تا چند اسیر عقل هر روزه شویم   در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم 
در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما   در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم 

* * *
چون نیست مقام ما در این دهر مقیم   پس بی می و معشوق خطائیست عظیم 
تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم   چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم 

* * *
خورشید به گل نهفت می‌نتوانم   و اسراز زمانه گفت می‌نتوانم 
از بحر تفکرم برآورد خرد   دری که ز بیم سفت می‌نتوانم 

* * *
دشمن به غلط گفت من فلسفیم   ایزد داند که آنچه او گفت نیم 
لیکن چو در این غم آشیان آمده‌ام   آخر کم از آنکه من بدانم که کیم 

* * *
مائیم که اصل شادی و کان غمیم   سرمایه‌ی دادیم و نهاد ستمیم 
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم   آئینه‌ی زنگ خورده و جام جمیم 


من می نه ز بهر تنگدستی نخورم   یا از غم رسوایی و مستی نخورم 
من می ز برای خوشدلی میخوردم   اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم 

* * *
من بی می ناب زیستن نتوانم   بی باده کشید بارتن نتوانم 
من بنده آن دمم که ساقی گوید   یک جام دگر بگیر و من نتوانم 

* * *
هر یک چندی یکی برآید که منم   با نعمت و با سیم و زر آید که منم 
چون کارک او نظام گیرد روزی   ناگه اجل از کمین برآید که منم 

* * *
یک چند بکودکی باستاد شدیم   یک چند به استادی خود شاد شدیم 
پایان سخن شنو که ما را چه رسید   از خاک در آمدیم و بر باد شدیم 

* * *
یک روز ز بند عالم آزاد نیم   یک دمزدن از وجود خود شاد نیم 
شاگردی روزگار کردم بسیار   در کار جهان هنوز استاد نیم 

* * *
از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن   فردا که نیامده ست فریاد مکن 
برنامده و گذشته بنیاد مکن   حالی خوش باش و عمر بر باد مکن 

* * *
ای دیده اگر کور نی گور ببین   وین عالم پر فتنه و پر شور ببین 
شاهان و سران و سروران زیر گلند   روهای چو مه در دهن مور بین 

* * *
برخیز و مخور غم جهان گذران   بنشین و دمی به شادمانی گذران 
در طبع جهان اگر وفایی بودی   نوبت بتو خود نیامدی از دگران 

* * *
چون حاصل آدمی در این شورستان   جز خوردن غصه نیست تا کندن جان 
خرم دل آنکه زین جهان زود برفت   و آسوده کسی که خود نیامد به جهان 

* * *
رفتم که در این منزل بیداد بدن   در دست نخواهد بر خنگ از باد بدن 
آن را باید به مرگ من شاد بدن   کز دست اجل تواند آزاد بدن رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین   نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین 
نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین   اندر دو جهان کرا بود زهره این 

* * *
قانع به یک استخوان چو کرکس بودن   به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن 
با نان جوین خویش حقا که به است   کالوده و پالوده هر خس بودن 

* * *
قومی متفکرند اندر ره دین   قومی به گمان فتاده در راه یقین 
میترسم از آن که بانگ آید روزی   کای بیخبران راه نه آنست و نه این 

* * *
گاویست در آسمان و نامش پروین   یک گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت باز کن از روی یقین   زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 

* * *
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان   برداشتمی من این فلک را ز میان 
از نو فلکی دگر چنان ساختمی   کازاده بکام دل رسیدی آسان 

* * *
مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان   می خواه مروق به طراز آمدگان 
رفتند یکان یکان فراز آمدگان   کس می ندهد نشان ز بازآمدگان 

* * *
می خوردن و گرد نیکوان گردیدن   به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن 
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود   پس روی بهشت کس نخواهد دیدن 

* * *
نتوان دل شاد را به غم فرسودن   وقت خوش خود بسنگ محنت سودن 
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن   می باید و معشوق و به کام آسودن 

* * *
آن قصر که با چرخ همیزد پهلو   بر درگه آن شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای   بنشسته همی گفت که کوکوکوکو 

* * *
از آمدن و رفتن ما سودی کو   وز تار امید عمر ما پودی کو 
چندین سروپای نازنینان جهان   می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو 

از تن چو برفت جان پاک من و تو   خشتی دو نهند بر مغاک من و تو 
و آنگاه برای خشت گور دگران   در کالبدی کشند خاک من و تو 

* * *
می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو   قصدی دارد بجان پاک من و تو 
در سبزه نشین و می روشن میخور   کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو 

* * *
از هر چه بجر می است کوتاهی به   می هم ز کف بتان خرگاهی به 
مستی و قلندری و گمراهی به   یک جرعه می ز ماه تا ماهی به 

* * *
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده   بلبل ز جمال گل طربناک شده 
در سایه گل نشین که بسیار این گل   در خاک فرو ریزد و ما خاک شده 

* * *
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه   وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه 
پرکن قدح باده که معلومم نیست   کاین دم که فرو برم برآرم یا نه 

* * *
یک جرعه می کهن ز ملکی نو به   وز هرچه نه می طریق بیرون شو به 
در دست به از تخت فریدون صد بار   خشت سر خم ز ملک کیخسرو به 

* * *
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی   معذوری اگر در طلبش میکوشی 
باقی همه رایگان نیرزد هشدار   تا عمر گرانبها بدان نفروشی 

* * *
از آمدن بهار و از رفتن دی   اوراق وجود ما همی گردد طی 
می خورد مخور اندوه که فرمود حکیم   غمهای جهان چو زهر و تریاقش می 

* * *
از کوزه‌گری کوزه خریدم باری   آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری 
شاهی بودم که جام زرینم بود   اکنون شده‌ام کوزه هر خماری 

* * *
ای آنکه نتیجه‌ی چهار و هفتی   وز هفت و چهار دایم اندر تفتی 
می خور که هزار بار بیشت گفتم   باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی 

ایدل تو به اسرار معما نرسی   در نکته زیرکان دانا نرسی 
اینجا به می لعل بهشتی می ساز   کانجا که بهشت است رسی یا نرسی 

* * *
ای دوست حقیقت شنواز من سخنی   با باده لعل باش و با سیم تنی 
کانکس که جهان کرد فراغت دارد   از سبلت چون تویی و ریش چو منی 

* * *
ای کاش که جای آرمیدن بودی   یا این ره دور را رسیدن بودی 
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک   چون سبزه امید بر دمیدن بودی 

* * *
بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی   سرمست بدم که کردم این عیاشی 
با من بزبان حال می گفت سبو   من چو تو بدم تو نیز چون من باشی 

* * *
بر شاخ امید اگر بری یافتمی   هم رشته خویش را سری یافتمی 
تا چند ز تنگنای زندان وجود   ای کاش سوی عدم دری یافتمی 

* * *
بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی   فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی 
بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی   صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی 

* * *
پیری دیدم به خانه‌ی خماری   گفتم نکنی ز رفتگان اخباری 
گفتا می خور که همچو ما بسیاری   رفتند و خبر باز نیامد باری 

* * *
تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی   مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی 
خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی   بادیم همه باده بیار ای ساقی 

* * *
چندان که نگاه می‌کنم هر سویی   در باغ روانست ز کوثر جویی 
صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی   بنشین به بهشت با بهشتی رویی 

* * *
خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی   فارغ شده‌اند از تمنای تو دی 
قصه چه کنم که به تقاضای تو دی   دادند قرار کار فردای تو دی 

در کارگه کوزه‌گری کردم رای   در پایه چرخ دیدم استاد بپای 
میکرد دلیر کوزه را دسته و سر   از کله پادشاه و از دست گدای 

* * *
در گوش دلم گفت فلک پنهانی   حکمی که قضا بود ز من میدانی 
در گردش خویش اگر مرا دست بدی   خود را برهاندمی ز سرگردانی 

* * *
زان کوزه‌ی می که نیست در وی ضرری   پر کن قدحی بخور بمن ده دگری 
زان پیشتر ای صنم که در رهگذری   خاک من و تو کوزه‌کند کوزه‌گری 

* * *
گر آمدنم بخود بدی نامدمی   ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی 
به زان نبدی که اندر این دیر خراب   نه آمدمی نه شدمی نه بدمی 

* * *
گر دست دهد ز مغز گندم نانی   وز می دو منی ز گوسفندی رانی 
با لاله رخی و گوشه بستانی   عیشی بود آن نه حد هر سلطانی 

* * *
گر کار فلک به عدل سنجیده بدی   احوال فلک جمله پسندیده بدی 
ور عدل بدی بکارها در گردون   کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی 

* * *
هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری   تا چند کنی بر گل مردم خواری 
انگشت فریدون و کف کیخسرو   بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری 

* * *
هنگام صبوح ای صنم فرخ پی   برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می 
کافکند بخاک صد هزاران جم و کی   این آمدن تیرمه و رفتن دی 

منبع : http://hojatjafari.mihanblog.com


:: مرتبط با: مقاله ,
:: برچسب‌ها: خیام , رباعیات خیام , خیام نیشابوری , رباعیات خیام نیشابوری ,
 پائولو مالدینی
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:53 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری

زندگینامه: پائولو مالدینی (1968 -)

ورزش > فوتبال- همشهری آنلاین - مریم دری منش:
پائولو چزاره مالدینی در تاریخ 26 جون سال 1968 در میلان به دنیا آمد

باشگاه:پسر فوتبالیست و مربی سابق ایتالیا، چزاره مالدینی، از وقتی 10 ساله بود، برای باشگاه آ. ث. میلان بازی می‌کرد. در فصل 85/ 1984 و در تاریخ 20 ژانویه 1985 در دیدار مقابل اودینزه کالچو،‌ اولین بازی خود در سری A را تجربه کرد. مالدینی در این بازی از نیمه دوم به جای سرجو باتیستینی که مصدوم شده بود به میدان آمد. وی در طول فصل 85/ 1984 یک بازی در لیگ ایتالیا انجام داد.

او در فصل 86/ 1985 بازیکن ثابت میلان شد. از آن زمان در بیشتر مواقع به عنوان مدافع میانی و برخی مواقع به عنوان مدافع چپ بازی کرده است. اسکودتوی فصل 88/ 1987 اولین عنوانی بود که او با باشگاهش به دست آورد. در پایان دهه 80 در میلان در کنار بازیکنانی چون فراکو باره‌سی، مارکو فان باستن، روبرتو دونادونی، رود گولیت و فرانک ریکارد بازی می‌کرد.

از آن زمان، عنوان‌های ملی و بین المللی زیادی را با میلان کسب کرده است. او تاکنون هفت بار با این تیم قهرمان ایتالیا، یک بار قهرمان جام حذفی و پنج بار قهرمان سوپر جام ایتالیا شده است. علاوه بر این‌ها وی با میلان دوبار قهرمان جام باشگاه‌های اروپا، سه بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، پنج بار قهرمان سوپر جام یوفا، دوبار قهرمان جام باشگاه‌های جهان موسوم  به جام تویوتا (برنده دیدار قهرمان باشگاه‌های اروپا و آمریکای جنوبی)، و یک بار قهرمان جام باشگاه‌های جهان ( مسابقاتی که بین قهرمانان باشگاهی شش قاره مختلف انجام می‌شود ) شده است.

در سال 1994، مالدینی که در همان سال با میلان اسکودتو و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده بود، از سوی مجله فوتبال "ورد ساکر" به عنوان بازیکن سال انتخاب شد. او اولین مدافعی است که به این افتخار دست پیدا می‌کند. پس از فصل 97/ 1996 و پایان دوران فعالیت فرنکو باره‌سی، مالدینی کاپیتان تیم آ. ث. میلان شد.

او در 11 مارس سال 2007 در دربی شهر میلان در مقابل اینتر میلان، ششصدمین بازی خود در سری A را انجام داد. وی از لحاظ تعداد بازی در سری A، ‌رکورددار می‌باشد. همچنین او در 16 فوریه سال 2008 در دیدار مقابل پارما در لیگ فوتبال ایتالیا، هزارمین بازی رسمی خود برای میلان را انجام داد.

در 16 دسامبر سال 2007 در جریان بازی‌های جام باشگاه‌های جهان در یوکوهاما، اعلام کرد که در سال 2008 از فوتبال خداحافظی می‌کند. در 7 مارس 2008، دو روز بعد از حذف میلان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مقابل آرسنال، در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و گفت که می‌خواهد قراردادش را برای یک سال دیگر تمدید ‌کند.

در همین حال قراردادش را تا تاریخ 30 جون 2009 تمدید کرد. در 17 آوریل سال 2009 مالدینی اعلام کرد که در پایان فصل 09/ 2008 به طور حتم از فوتبال کنار می‌رود و اضافه کرد که بعد از آن در دنیای فوتبال فعالیت خواهد کرد، البته نه به عنوان مربی.

تیم ملی:اولین حضور مالدینی در تیم ملی ایتالیا در تاریخ 31 مارس 1988 در مقابل یوگسلاوی بود که با نتیجه تساوی 1 بر 1 به پایان رسید. او از سال 1994 تا 2002 کاپیتان تیم ملی بود و با 126 بازی ملی، قبل از فابیو کاناوارو ( 122 بازی ملی )، رکورددار بازی در تیم ملی ایتالیا است.

نقطه اوج دوران فعالیت وی در تیم ملی، حضور در فینال جام  جهانی 1994 ( شکست در مقابل برزیل ) و فینال جام ملت‌های 2000 اروپا ( شکست مقابل فرانسه ) می‌باشد. در جام جهانی 1990 در کشور خود، در مرحله نیمه نهایی، تیم ایتالیا مغلوب آرژانتین شد و جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برد. مالدینی در مجموع با تیم ملی ایتالیا  در چهار جام جهانی ( 1990، 1994، 1998، 2002 ) و نیز سه جام ملت‌های اروپا ( 1988، 1996، 2000 ) شرکت داشته است.

در سال‌های 1996 تا 1998 در تیم ملی ایتالیا تحت رهبری پدرش، چزاره مالدینی بازی می‌کرد. پائولو مالدینی پس از بدبیاری ایتالیادر جام جهانی 2002 که  در مرحله یک هشتم نهایی با شکست برابر کره جنوبی از دور رقابت‌ها حذف شد، از تیم ملی کناره‌گیری کرد و بازگشت به این تیم برای جام ملت‌های 2004 و جام جهانی 2006 را رد  کرد.

موفقیت‌ها 

در تیم ملی:

 • سوم جهان: 1990
 • نایب قهرمان جهان: 1994
 • نایب قهرمان اروپا: 2000

در باشگاه:

 • قهرمانی ایتالیا (7): 88/1987، 92/1991، 93/1992، 94/1993، 96/1995، 99/1998، 04/2003
 • جام باشگاه‌های اروپا (2): 89/1988، 90/1989
 • لیگ قهرمانان اروپا (3): 94/1993، 03/2002، 07/2006
 • سوپر جام اروپا (5): 1989، 1990، 1994، 2003، 2007
 • جام باشگاه‌های جهان (جام تویوتا) (2): 1989، 1990
 • سوپر جام ایتالیا (5): 1989، 1992، 1993، 1994، 2004
 • جام حذفی ایتالیا (1): 2003
 • جام باشگاه‌های جهان (1): 2007

عناوین شخصی

 • بازیکن سال "ورد ساکر": 1994
 • دومین بازیکن برتر جهان: 1995
 • انتخاب در تیم جام جهانی قرن: 2002
 • حضور در باشگاه صدتایی‌های فیفا ( فیفا 100 )
 • بهترین مدافع سری A: 2004
 • بهترین مدافع سال جایزه باشگاه فوتبال یوفا: 2007
 • مالدینی هشت بار ( 1989، 1990، 1993، 1995، 2003، 2005، 2007 ) در فینال جام باشگاه‌ها و نیز لیگ قهرمانان اروپا بازی کرده است. بدین ترتیب او در مجموع به همراه فرانچسکو گنتو، رکورد حضور در فینال این تورنمنت را داراست. گنتو در مجموع یک فینال بیشتر را در کارنامه‌اش دارد، ‌چراکه در سال 1971 هم در دیدار فینال جام در جام اروپا بازی کرده است.
 • در فصل 03/ 2002 لیگ قهرمانان اروپا، با انجام 19 بازی، رکورد بیشترین بازی در یک فصل این جام را در اختیار دارد.
 • طولانی‌ترین زمان حضور در جام‌های جهانی (2.217 دقیقه) متعلق به او است.
 • بازی او بیش از حد جوانمردانه است. در طول بیش از 600 بازی در لیگ،‌ تنها چهار بار کارت قرمز دریافت کرده است.
 • پس از کناره‌گیری او از فوتبال، باشگاه میلان، پیراهن شماره " 3 " او را به هیچ بازیکن دیگری نخواهد داد، مگر این‌که در آینده یکی از پسران وی بازیکن این تیم شود. 

:: مرتبط با: مقاله ,
:: برچسب‌ها: زندگینامه: پائولو مالدینی , زندگینامه پائولو مالدینی , پائولو مالدینی ,
 دانلود فیلم Ant Man 2015 مرد مورچه ای
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:51 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری

دانلود فیلم Ant Man 2015 مرد مورچه ای فیلم ANT-MAN 2015 از میان شخصیت هایی که لباس انت من را در کمیک های مارول بر تن داشته اند از روی اسکات لَنگ(با بازی پاول راد) ، فرد دزدی که از شاگران دکتر هنک پایم (با بازی مایکل داگلاس – دانشمند مخترع لباس انت من) است نوشته شده است. دکتر پایم به همراه اسکات لنگ میخواهند از افشا شدن راز تکنولوژی انت من جلوگیری کنند. تکنولوژی که به کسی که لباس را پوشیده این امکان را میدهد تا به اندازه ای کوچک تبدیل شده ولی قدرت زیادی داشته باشد! او همچنین باید نقشه یک دزدی را بکشد که جهان را نجات خواهد داد. علاوه بر پاول راد و مایکل داگلاس، اونجلین لیلی، کوری استول، بابی کاناویل، مایکل پنا و جوردی مولا بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند. کارگردانی این اثر که پس از کش و قوس های فراوان به پیتون رید رسید در ابتدا در سال ۲۰۰۶ به عهده ادگار رایت و جو کورنیش گذاشته شده بود تا سال ۲۰۱۱ آنها سه نسخه از فیلم نامه را آماده کردند و سال ۲۰۱۳ نیز فیلم برداری اثر آغاز شد اما سال گذشته در ماه می ادگار رایت از پروژه کناره گیری کرد و یک ماه بعد آدام مک کی و پاول راد فیلم نامه ای را برای فیلم آماده کردند که توسط پیتون رید کارگردانی شد. این فیلم زیبا را هم اکنون میتوانید از پارسی دانلود دریافت کنید.

 

مشخصات فیلم :


نام فیلم : ANT-MAN مرد مورچه ای

ژانر : اکشن | علمی تخیلی

محصول :  2015 | آمریکا

کارگردان : Peyton Reed

نویسندگان : Edgar Wright, Joe Cornish

ستارگان : Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll

خـــلاصــه فیـلــم : Henry Pym یکی از بهترین و باهوش ترین دانشمندان سیاره ی زمین می باشد که بعد ها توسط آزمایشاتش به وسیله ای می رسد که با استفاده از آن می تواند سایز بدنش را به بزرگی یک گودزیلا و یا به کوچکی یک مورچه تبدیل کند و به همین دلیل به او Ant-Man (مرد مورچه ای) لقب می دهند. حال او باید یک برنامه ریزی دقیق و معین دنیا را از خطری که تهدیدش می کند نجات دهد…

 

مشاهده تریلر فیلم :

Video Player ساعت : 10:48 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
فارسی کردن ویندوز 7 برای استفاده از زبان و فونتهای فارسی

1.از بخش Start گزینه Control Panel را انتخاب کنید.

2. در پنجره باز شده گزینه Change display language را انتخاب کنید.

3. در پنجره باز شده Region and Language گزینه Formats را انتخاب کنید.


جهت دانلود آموزش کلیک کنید


:: مرتبط با: آموزش , کامپیوتر ,
:: برچسب‌ها: فارسی کردن ویندوز 7 برای استفاده از زبان و فونتهای فارسی , فارسی کردن ویندوز 7 ب , فارسی کردن ویندوز ,
 نصب ویندوز 7
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:46 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش نصب ویندوز 7 


نصب ویندوز 7 بسیار راحت و سریع است در اینجا میپردازیم به نصب ویندوز 7...

در مرحله اول

DVD حاوی Windows7 را در DVD Rom سیستم گذاشته.

مرحله دوم:

سیستم را Restart کرده. و از Keyboard کلید Delete را نگه میداریم. تا به قسمت  Mother Board‌سیستم هدایت شویم.


جهت دانلود آموزش کلیک کنید


:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: نصب ویندوز 7 , ویندوز 7 , آموزش نصب ویندوز 7 , 7 ,
 تغییر لوگوی وبلاگ
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:42 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
تغییر لوگوی وبلاگ

http://media.snn.ir/Original/1393/06/23/IMG09575628.jpg

قدم اول: اول از همه یک آیکون مناسب برای وبلاگان مشخص کنید.
مشخصات آیکون: سایز آیکون شما باید16×16 پیکسل استاندارد باشه.
برای درست کردن آیکون استاندارد از یک عکس با هر پسوند و سایزی دوراه دارید.
راه اول اینه که از طریق این سایتhttp://www.chami.com/html-kit/services/favicon  از قسمت choose File عکسا را آپلود کنید.

جهت دانلود آموزش کلیک کنید

:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: تغییر لوگوی وبلاگ , لوگوی وبلاگ , تغییر لوگوی , لوگوی ,
 معرفی وبلاگ به موتور جستجو گوگل
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:41 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
معرفی وبلاگ به موتور جستجو گوگل
http://rack.2.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzEyLzA0L2ZhLzIwc2VhcmNodGlwLmFDRS5qcGcKcAl0aHVtYgk5NTB4NTM0IwplCWpwZw/19d02329/878/20-search-tips-for-google-masters-2704001fe3.jpg
جهت دانلود آموزش کلیک کنید
:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: گوگل , سرچ , معرفی وبلاگ به موتور جستجو گوگل , موتور جستجو گوگل , معرفی وبلاگ به موتور جستجو ,
 آموزش WinRar
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:40 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش WinRar
http://tarnama.loxblog.com/upload/t/tarnama/image/wwww.png

در ابتدا باید برنامه ی WinRAR را نصب کنیم. (لینک دانلود در زیر موجود است) وقتی که نصب کردید توجه کنید که پسوندهای  RAR و ZIP انتخاب شده باشد و در صورت علامت دار بودن گزینه ی cascaded context menus   گزینه ی Finish را انتخاب کنید.


دانلود برنامه

روش اول

روی برنامه  Zip یا RAR که نصب است کلیک راست می کنیم و گزینه ی Extract to Name File را انتخاب می کنیم با این کار کنار فایل zip ما پوشه ای با همان نام ایجاد می شود.در این پوشه فایل ها در آن ریخته می شود

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: آموزش , کامپیوتر ,
:: برچسب‌ها: آموزش WinRar , WinRar ,
 آموزش خرید اینترنتی بلیط قطار
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:39 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش خرید اینترنتی بلیط قطارآموزش خرید اینترنتی بلیط قطار

http://www.taraznews.com/sites/default/files/content/images/story/94-03/03/5.jpg

در ابتدا یک مرورگر را باز کرده در قسمت آدرس مرورگر این سایت را وارد میکنید. در صفحه باز شده بر روی قسمت ثبت نام کلیک میکنیم.

بعد از رفتن به این قسمت حال مشخصات خود را وارد می کنید.

نام،نام خانوادگی،کدملی،پست الکترونیک،تلفن همراه را سی کنیک صحیح وارد کنید. و رمز مورد نظر خود را نیز 
اضافه کنید.

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: آموزش ,
:: برچسب‌ها: قطار , بلیط قطار , خرید بلیط قطار , سایت رجا , خرید بلیط قطار رجا ,
 ساعت : 10:37 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
تبدیل فایل های pdf به word بدون نیاز به نرم افزار در ویندوز 7
http://hekmatetarif.ir/portal/wp-content/uploads/2014/10/pdf0.png

این آموزش این امکان به شما می دهد که بدون نیاز به هیچ برنامه و نرم افزار خاصی فایل هایpdf را به word تبدیل کنید. علاوه بر این بیشتر برنامه های موجود در بازار برای تبدیل فقط زبان انگلیسی را ساپورت می کنند. وفارسی را به صورت کامله ناخوانا خروجی میدهد.

در مرحله اول لازم است که فایل های pdf را به جای adobe reader با استفاده از google chrome باز کنید. برای انجام این کار شما دو راه دارید.


جهت دانلود آموزش کلیک کنید


:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: تبدیل فایل های pdf به word بدون نیاز به نرم افزار در ویندوز 7 , فایل های pdf به word بدون نیاز به نرم افزار در ویندوز 7 , pdf به word , فایل های pdf ,
 آموزش نصب و اجرا تلگرام
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:35 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش نصب و اجرا تلگرام
https://i.ytimg.com/vi/eC1H8s7dqHU/maxresdefault.jpg

آموزش نصب و اجرا تلگرام

تلگرام یکی از محبوبترین شبکه های اجتماعی است که شاید بتوان ادعا کرد که از واتس آپ هم خیلی بهتر است.نسخه های تلگرام نه تنها در گوشی های همراه بلکه در ویندوز و مک نیز وجود دارد.ما در اینجا آموزش کامل کار با نسخه ویندوز تلگرام برای شما آماده کردیم.امیدواریم استفاده کامل ببرید.

1.     نصب تلگرام:

در ابتدا برنامه تلگرام را دانلود کنید. در زیر لینک مستقیم دانلود موجود است.

بعد از دانلود از حالت فشرده خروج دهید. و فایل را باز کنید.

در این قسمت زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.(در این برنامه فارسی ساپورت نمیشه) وok را بزنید.


جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: آموزش نصب تلگرام , آموزش اجرای تلگرام , تلگرام , دانلود تلگرام ,
 ICDL
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:35 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
ICDL
http://icdlamericas.org/media/profile-banner5.jpg
در سال1995 ، انجمن جوامع حرفهای انفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای IT در سراسر اروپا بود .این گروه ویژه در سال 95 و اوایل96 ، آزمونهای آزمایشی، برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال1996 ، گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس در سطح بینالمللی مطرح شد . برنامه ECDL/ICDLتوسط بنیادECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره میشود .این بنیاد که در سال 1997 تاسیس شد.

جهت دانلود آموزش کلیک کنید


:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: ICDL ,
 ساعت : 10:34 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش تبدیل عکس به پرتره سیاه و سفید در  Photoshop CC


http://www.dtp-transit.jp/images/PsCC2014-10-splash.jpg

تبدیل کردن عکس خود به پرتره هایی به شکل نقاشی بسیار جالب و ترفدار های زیادی دارد.در اینجا به آموزش این کار میپردازیم...

این آموزش با فتوشاپ CC  است.

عکس که ما میخواهیم آموزش بدهیم
جهت دانلود آموزش کلیک کنید

جهت دیدن نمونه از این عکس ها اینجا کلیک کنید.


:: مرتبط با: آموزش , کامپیوتر ,
:: برچسب‌ها: آموزش تبدیل عکس به پرتره سیاه و سفید در Photoshop CC , Photoshop CC , تبدیل عکس به پرتره سیاه و سفید , عکس به پرتره سیاه و سفید ,
 آموزش تبدیل عکس به پرتره رنگی در Photoshop CC
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:33 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش تبدیل عکس به پرتره رنگی در  Photoshop CC
http://www.draft.it/cms/wp-content/uploads/cc2015-1038x520.jpg

تبدیل کردن عکس خود به پرتره هایی به شکل نقاشی بسیار جالب و ترفدار های زیادی دارد.در اینجا به آموزش این کار میپردازیم...

این آموزش با فتوشاپ CC  است.

عکس که ما میخواهیم آموزش بدهیم.

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: آموزش تبدیل عکس به پرتره رنگی در Photoshop CC , Photoshop CC , آموزش تبدیل عکس به پرتره رنگی , آموزش Photoshop CC ,
 آموزش Xilisoft Video Converter
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:32 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش Xilisoft Video Converter 


http://www.p30user.com/img/crack-xilisoft-video-converter-ultimate-7.8.8-build.jpeg

در این آموزش شما را با نرم افزار کاربردی Xilisoft Video Converter آشنا کنیم.این نرم افزار میتواند انواع فیلم ها را با فرمت های مختلف به همدیگر تبدیل کند. وهم چنین فیلم های ویدئویی با حجم بالا را برای گوشی های موبایل با کمپانی های مختلف تبدیل دهد.

ابتدا نرم افزارXilisoft HD Video Converter   را از سایت دنیای کامپیوتر دانلود کنید.

بعد از دانلود و نصب برنامه را باز کنید.

دانلود برنامه 

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: آموزش Xilisoft Video Converter , Xilisoft Video Converter , آموزش ,
 75لحطه ماندگار در دنیای مارول
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:31 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
 75لحطه ماندگار در دنیای مارول
http://legacy.fanboyplanet.com/derek/images/Marvel%2075.jpg

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: برچسب‌ها: 75لحطه ماندگار در دنیای مارول , دنیای مارول , لحطه ماندگار در دنیای مارول ,
 غیر فعال کردن قفل راست کلیک در بعضی وبلاگها
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:30 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
غیر فعال کردن قفل راست کلیک در بعضی وبلاگها

https://cdn2.hubspot.net/hub/138250/file-17674913-jpg/images/safe_lock.jpg

ترفند برای کپی کردن از سایتها و وبلاگهایی که نمیشه کپی برداری کرد.

سایتها یا وبلاگ هایی که با زدن راست کلیک پیغام میدن و مانع می شود که کپی کنید. برای کپی کردن شما چپ کلیک را نگه داشته و هم زمان راست کلیک رو بزنید. روش راحت تر برای کپی کردن مطالب ، مطالب مورد نظر خود را هایلایت کرده بعد کلیدهای Ctrl + C  رو بزنید. تا مطالب کپی شده و با زدن کلیدهای Ctrl + V آن را paste کنید.

جهت دانلود آموزش کلیک کنید:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: غیر فعال کردن قفل راست کلیک در بعضی وبلاگها ,
 فیلم های ساخته شده مارول
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:29 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
فیلم های ساخته شده مارول

http://vip.opload.ir/vipdl/94/11/Hojat751/jkrjksfyr.png
جهت دانلود آموزش کلیک کنید

جهت دانلود فیلم های کمپانی مارول کلیک کنید

:: برچسب‌ها: فیلم های ساخته شده مارول , مارول , دانلود فیلم های کمپانی مارول , قهرمانان مارول ,
 آشنایی با قهرمانان کمیک مارول قسمت اول
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:28 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آشنایی با قهرمانان کمیک مارول قسمت اول

http://www.maroonersrock.com/wp-content/uploads/2012/05/Marvel-Characters.jpg
جهت دانلود آموزش کلیک کنید

جهت دانلود فیلم های کمپانی مارول کلیک کنید

:: برچسب‌ها: دانلود فیلم های کمپانی مارول , آشنایی با قهرمانان کمیک مارول , کمیک مارول , مارول , قهرمانان کمیک مارول ,
 آموزش شبکه (پاورپونت)
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:27 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش شبکه (پاور پونت)جهت دانلود آموزش کلیک کنید


:: مرتبط با: کامپیوتر , آموزش ,
:: برچسب‌ها: آموزش شبکه (پاورپونت) , آموزش شبکه , شبکه , آموزش ,
 آموزش نصب ویندوز 7
نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396
ساعت : 10:22 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
آموزش نصب ویندوز 7 

نصب ویندوز 7 بسیار راحت و سریع است در اینجا میپردازیم به نصب ویندوز 7...

در مرحله اول

DVD حاوی Windows7 را در DVD Rom سیستم گذاشته.

مرحله دوم:

سیستم را Restart کرده. و از Keyboard کلید Delete را نگه میداریم. تا به قسمت  Mother Board‌سیستم هدایت شویم.


جهت دانلود آموزش کلیک کنید


مرتبط با: Windows 7 ,


:: مرتبط با: کامپیوتر ,
:: برچسب‌ها: آموزش نصب ویندوز 7 , نصب ویندوز 7 , آموزش , ویندوز 7 ,
 چگونه مقاله علمی بنویسیم؟
نوشته شده در جمعه 17 آذر 1396
ساعت : 08:19 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری

1.مقدمه

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد. (اعتماد و همکاران، 1381، ص2) چنین مقاله ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به دست می دهد.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده، یکی از مهم ترین مراحل پژوهشگری به شمار می رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد؛ چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می یابد.

همان طور که پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی یافته های علمی پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته های علمی خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آنها فعالیت های علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تکمیل آن بکوشند.

از امتیازهای مهم یک مقاله می توان به مختصر ومفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره کرد؛ زیرا محقق می تواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یک رساله، پایان نامه، پژوهش، یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه کنند.

بدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه های مختلف علمی- پژوهشی نشر می یابد و مقاله های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه های صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی، ساختاری و نگارشی است.

2. ملاک های محتوایی مقاله(2)

یکی از مهم ترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندیِ کیفی آن است. مقاله باید یافته های مهمی را در دانش بشر گزارش نماید و دارای پیامی آشکار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد که آیا مطالب او آن قدر مهم است که انتشار آن قابل توجیه باشد. آیا دیگران از آن بهره خواهند برد؟ و آیا نتایج پژوهش او، کار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ (هومن، 1378، ص 82).

در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی اشاره می گردد که توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقای کیفیت آن کمک می نماید.

الف) فرایند «تفکر»: تفکر، تلاش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. (غرویان، 1368، ص11) بنابراین اساسی ترین محور محتوایی یک پژوهش علمی، آن است که مجهولی را روشن نماید. بر این اساس، هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به پرسش هایی است که تاکنون برای مخاطبان کشف نشده است. از این رو پژوهش علمی همیشه با طرح یک یا چند سئوال آغاز می شود که محقق در صدد پاسخگویی به آنهاست.

ب) منطقی بودن: منطق که راه درست اندیشیدن (تصور) و صحیح استدلال آوردن (تصدیق) را می آموزاند، (مطهری، 1372، ص 21) ابزار ضروری یک مقاله علمی است و محقق باید شایستگی لازم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه گیری داشته باشد. قواعد تعریف، طبقه بندی، استنباط های قیاسی و استقرایی، روش های مختلف نمونه برداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یک مقاله علمی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد. (هومن، 1374، ص 19).

ج) انسجام و نظام دار بودن: مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همدیگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعی با همدیگر، از جمله مواردی است که به تحقیق، یکپارچگی و انسجام می بخشد. بر این اساس، محقق باید عناوین فرعی مقاله خود را با نظمی منطقی از یکدیگر مجزا کرده، ارتباط بخش ها را مشخص نماید.

د) تراکمی بودن: از آنجا که هدف پژوهش پاسخ به سئوال هایی است که تا آن زمان دست کم از نظر محقق، پاسخی منطقی برای آن وجود نداشته است، هر پژوهش علمی باید از یک سو به منظور کشف دانش جدید، و از سوی دیگر، برای تکمیل دانش، صورت پذیرد. بنابراین هدف اصلی یک مقاله، کشف یا تکمیل دانش بشری است، نه تکرار دوباره آن با عبارات مختلف. (هومن، 1374، ص 20).

ر) تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی: هر پژوهش علمی باید نیازهای اساسی جامعه علمی خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتی که از اولویت تحقیقی برخوردار نیستند و جامعه علمی، بدانها نیاز ندارد، باید احتراز نمود.

س) خلاقیت و نوآوری: هر تحقیق علمی زمانی می تواند در ارتقای سطح دانش، موفق و موثر باشد که از فکری بدیع و خلّاق برخوردار باشد. مقالاتی که به جمع آوری صِرف بسنده می کنند، نمی توانند سهم عمده ای در پیشرفت دانش بشری داشته باشند.

ص) توضیح مطلب در حدّ ضرورت: از جمله مواردی که محقق در گزارش نویسی پژوهش خود (مقاله) باید بدان توجه کند، پرهیز از حاشیه روی و زیاده گوییِ افراطی است؛ همچنان که خلاصه گویی نباید به حدّی باشد که به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حدّی مطالب را تبیین کند که مقصود وی برای خواننده، روشن شود.

ط) متناسب بودن با نظریه ها: هر رشته علمی، متشکل از نظریه ها و قوانینی است که مورد اتفاق صاحب نظران آن فن است؛ از آنجا که تحقیقات علمی در این پژوهشگاه در حیطه مشترک علوم انسانی- اسلامی است، یافته های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید با اصول مبانی دینی و همچنین با قوانین کلی آن رشته تخصصی منافات داشته باشد.

ع) اجتناب از کلی گویی: هدف نهایی علم، صورتبندی یک «نظریه»(3) و «تبیین کردن»(4) یکی از اصول مهم نظریه است. (دلاور، 1371، ص 33) از این رو محقق باید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید.

ف) گزارش روش شناسی تحقیق: «تحقیق»(5) فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها «روش شناسی»(6)نامیده می شود. این سئوال که چگونه داده ها باید گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد؟» از موارد مهم تحقیق علمی است. (سرمد و همکاران، 1379، ص 22). یک تحقیق علمی زمانی می تواند مطالب خود را به اثبات برساند که از روش گردآوری مناسبی برخوردار، و آن روش ها در مقاله به خوبی بیان شده باشد.

3.ساختار مقاله علمی

نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی مدوَّن است. در گزارش یک تحقیق نه تنها باید ارزش های محتوایی را مراعات کرد، بلکه باید از ساختار روشمندی نیز پیروی کرد. امروزه تحقیقات فراوانی انجام می شود، اما تنها بخش کوچکی از آنها در مقالات منتشر می گردد. یکی از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاری مقاله علمی است.

ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در یک تقسیم بندی کلی، روش های استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم می کنند. روش های کمی که در آنها از داده های کمّی در تحقیق استفاده می شود (تحقیقات میدانی) و روش های کیفی که در آنها از داده های کیفی (تحقیقات کتابخانه ای) استفاده می شود.(سرمد و همکاران، 1379، ص 78).

مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، با تفاوت هایی بیان می گردد.

به دلیل یکسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، و برای پرهیز از تکرار در اینجا مراحل مقدماتی را به صورت مجزا می آوریم.


ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: مقاله علمی , ویرایش متن , تایپ مقاله , چگونه مقاله علمی بنویسیم؟ , نوشتن مقاله علمی , مقاله علمی حرفه ای ,
 ساعت : 08:13 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری

یک تیم از محققان هندی، یک آلیاژ تیتانیومی توسعه دادند که مصرف سوخت خودرو را بهبود بخشیده و دی اکسیدکربن (CO2) را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محققان این پژوهش اظهار کردند: این آلیاژ تیتانیومی بهبود یافته که از همه آلیاژهای تیتانیومی تجاری موجود در بازار قویتر است، قدرت خود را از روش نوینی در چیدمان اتم‌ها گرفته که یک نانوساختار خاص را تشکیل می‌دهند.

محققان در دپارتمان انرژی آزمایشگاه ملی Pacific Northwest در آمریکا، این چیدمان را بررسی کرده و سپس آن را برای ساخت یک آلیاژ تیتانیومی قوی که تا به حال توسعه یافته با یک فرآیند کاهش هزینه دستکاری کردند.

 به گفته محققان این پژوهش، این ماده یک گزینه بسیارعالی برای تولید قطعات سبک‌تر خودرو است و می‌تواند به ایجاد سایر آلیاژهایی با استحکام بالا منجر شود.

 محققان از میکروسکوپ‌های الکترونی قدرتمند و یک رویکرد تصویربرداری منحصر به فرد برای بررسی ساختار استفاده کرده و پس از درک چگونگی این نانوساختار، آنها موفق به تولید این آلیاژ قوی تیتانیومی شدند که تاکنون ایجاد شده است.

 به گفته این محققان، این نانوساختار آلیاژی برای ساخت وسایل نقلیه سبک‌تر که از سوخت کمتری استفاده کرده و دی اکسید کربن کمتری را تولید می‌کنند به صنعت خودروسازی کمک می‌کند.

 این محققان بر این باورند که از مزایای قابل توجه این ساختار، جلوگیری از گرم شدن کره زمین است.

 این تیم روند عملیات حرارتی که باعث قوی‌تر شدن آلیاژ شده و یک نانوساختار قویتر را ایجاد می‌کند، برای دستیابی به قدرت بسیار بالا بهینه سازی کرده‌اند.

 این آلیاژ تیتانیومی 10تا 15 درصد قوی‌تر از هر آلیاژ تیتانیومی تجاری است که در حال حاضر در بازار وجود دارد و قدرت آن تقریبا دو برابر قدرت فولاد است.

 این آلیاژ هنوز هم گران‌تر از فولاد بوده اما نسبت به هزینه آن، از مقاومت بالایی نیز برخوردار است که بسیار مقرون به صرفه‌تر بوده و نیروی بالقوه بیشتری برای ایجاد برنامه‌های کاربردی سبک خودرو دارد.

 این پژوهش در مجله Nature Communications منتشر شده است.:: مرتبط با: مقاله ,
:: برچسب‌ها: توسعه , بهبود مصرف سوخت خودرو , آلیاژ سبک و کم هزینه ,
 مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI
نوشته شده در جمعه 17 آذر 1396
ساعت : 08:08 ق.ظ
نویسنده : حجت جعفری
اگر دانشجوی کارشناسی ارشد باشید و مقاله آی اس آی داشته باشید حتما می دانید نانتان برای ورود به مقطع دکتری در روغن است و می توانید به راحتی خوردن یک لیوان آب خنک مصاحبه دکتری را طی کنید. غیر از این هم که باشد نوشتن مقاله آی اس آی معنی اش این است که شما در رشته خودتان بسیار موفق بوده اید و حتی توانسته تولید علم هم بکنید. اما واقعا مقاله آی اس آی چیست؟ آیا نوشتن مقاله آی اس آی یعنی رسیدن به آخر خط دانش و علم در یک رشته. یا اینکه این تنها یک استاندارد برای انتشار مقاله در سطح بین‌المللی است؟
 
یکی از معیارهای میزان تولید علم در هر کشوری، نگارش مقاله های علمی است. این مقاله ها هر اندازه در نشریه های علمی معتبر چاپ شود و هر چقدر کیفیت این آثار بالاتر باشد، می توان به آینده علمی کشور خوش بین تر بود. در کشور ما تولید علم با مقیاس آی اس آی در سطح جهانی قابل توجه است، ولی تبلیغات جورواجور در اطراف دانشگاه تهران یا در اینترنت راجع به نگارش مقاله های آی اس آی و چاپ آن، کیفیت مقاله های علمی را زیر سوال می برد.
 
چند موسسه در جهان به نمایه سازی مقالات علمی اشتغال دارند. این موسسه‌ها با تعیین استانداردهای مختلف و دنبال کردن این استانداردها در مجلات منتشر کننده مقالات علمی، به نوعی اسباب سنجش فعالیت‌های علمی در حوزه‌های مختلف علمی یا جغرافیایی را فراهم می‌کنند. یکی از این موسسات که به طور نسبی از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار است، آی‌اس‌آی است که مخفف حروف اول موسسه Institute for Scientific Information  است. آی‌اس‌آی امروز بخشی از موسسه " تامسون رویترز" است.
 
تاریخچه ISI
مؤسسه اطلاعات علمی یا ISI (Institute for Scientific Information)‏ موسسه‌ای با تمرکز بر علم‌سنجی و انتشارات علمی است که در سال ۱۹۶۰ توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد. این مؤسسه توسط مؤسسهٔ علمی تامسون در سال ۱۹۹۲ خریداری و به‌عنوان Thomson ISI شناخته شد و اکنون نیز با نام Thomson Scientific شناخته شده است. این مؤسسه بخشی از شرکت Thomson Reuters است. 
 
مؤسسهٔ ISI خدمات مربوط به پایگاه‌های دادهٔ فهرست کتاب‌ها و مقالات را ارائه می‌دهد. به‌طور اختصاصی این خدمات نمایه‌سازی نقل‌قول‌ها و تحلیل آنها است که توسط خود گارفیلد پایه‌گذاری شده است. این خدمات شامل نگهداری داده‌های نقل‌قول‌های مقالات هزاران نشریهٔ دانشگاهی است. این خدمات از طریق سرویس پایگاه دادهٔ ISI's Web of Knowledge  در دسترس است. این پایگاه داده به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که بداند کدام مقاله‌ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقالاتی از این مقاله مطلبی را نقل‌قول کرده‌اند.
 
آی‌اِس‌آی، سالانه گزارشی را تحت عنوان گزارش استنادی مجلات علمی را که با سرواژه جِی‌سی‌آر (Journal Citation Reports)‏ معروف است ارائه می‌کند که در آن مجلات نمایه‌شده در بانک اطلاعاتی خود را بر اساس شاخصی با عنوان ضریب تاثیرگذاری رتبه‌بندی می‌کند. در حال حاضر ضریب تاثیرگذاری یکی از شاخص‌های اصلی برای اعتبار علمی مجلات علمی محسوب می‌شود.
 
موسسه اطلاعات علمی هر سال به بررسی تمامی مجله های علمی انگلیسی زبان می پردازد و بر اساس معیارهایی که دارد تعدادی نشریه را به عنوان نشریه های معتبر معرفی می کند. تعداد مجله هایی که هر سال معرفی می شوند، متفاوت است. گاه یک نشریه در فهرست آی اس آی قرار می گیرد و همین نشریه ممکن است سال آینده در فهرست مورد نظر جایی نداشته باشد. در حال حاضر حدود 20 هزار مجله در فهرست آی اس آی قرار دارد و حدود 2 هزار مجله نیز هر سال به این فهرست افزوده می شود.
 
 
موسسه اطلاعات علمی  ( Institute for Scientific Information )
بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. 
هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد.
 
لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
 
ارجاع به خود یا self citation چیست؟
اگر منابع ذکر شده در مقاله٬ پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد٬ این کار از ارزش مقاله می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه ارجاع به خود مجلات ISI معمولا کمتر از ۲۰٪ است.
 
ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟
این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR ٬ منتشر می شود. این ضریب٬ نه برای مقاله یا نویسنده٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال ۸۴ جمعا ۴۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده باشد٬ ضریب ارجاع آن مجله٬ از تقسیم ۴۰ بر ۵۰ به دست می آید که ۸/۰ است. یعنی به طور متوسط٬ هر مقاله آن نشریه ۸/۰ مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.
 
ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟
بهترین راه٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد٬ هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد. هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی دارای ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.
 
چگونه بدانیم که یک مجله در ISI ایندکس شده است یا نه؟ 
برای اینکه بدانیم آیا یک مجله درجۀ آی اس آی دارد یا نه؟ (توجه: جستجوی خود سایت تامسون رویترز زیاد دقیق نیست و گاهی وقت ها نام نشریات را نمی آورد) کافی است که نام نشریه را به این شکل در Google وارد کنیم:
“Journal Name” site:thomsonreuters.com
 
برای مثال
“JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site:thomsonreuters.com
 
یا اینکه به جای نام مجله، ISSN مجله را واردجستجوگر Google می کنیم:
“ISSN: 0378-4266” site:thomsonreuters.com
 
که نتیجه جستجو در زیر مشاهده می شود
Journal Search - Science - Thomson Reuters
Science thomsonreuters.com ... Site. Client. proxystylesheet. Output. Search. allAreas ... JOURNAL OF BANKING & FINANCE. Monthly: ISSN: 0378-4266: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE. Coverage ...
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?... 
 
برای جستجوی الفبایی نیز از لینک زیر استفاده نمایید:
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d
 
لیست ژورنالهای ISI را از کجا بیاوریم؟ 
 
ISC چیست؟
ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده است وهم اکنون به فعالیت می پردازد.
 
معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟
بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از ۱۰۰۰ مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی اِس.سی.آی ( Science Citation Index ) نشان داده است که ۷۵% ارجاعات در کمتر از ۱۰۰۰ عنوان مجله شناسایی شدند.

:: مرتبط با: مقاله , آموزش ,
:: برچسب‌ها: تاریخچه ISI , موسسه اطلاعات علمی , Institute for Scientific Information , self citation , Impact factor , درجه تاثیر , ISC چیست ,
 هشت راه موثر برای تقویت تمرکز و یادگیری
نوشته شده در یکشنبه 16 خرداد 1395
ساعت : 07:19 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری

هشت راه موثر برای تقویت تمرکز و یادگیری


 

برای مغز انسان قابلیت‌های گوناگونی در نظر گرفته شده اما سوال همیشگی این است که چطور می‌توان قابلیت این عضو اساسی و اصلی بدن را برای هر چه بیشتر و سریعتر عمل کردن، افزایش داد؟

 

در مقاله جدیدی که در نشریه «هافینگتون پست» به چاپ رسیده تلاش شده تا به این پرسش که چطور می‌توان مغز خود را به بالاترین حد کارآیی رساند، پاسخ داده شود.

 

در این مقاله چند راهکار عملی و امکانپذیر برای افزایش قابلیت مغز به منظور یادگیری بیشتر در مدت زمان کوتاه‌تر و نیز افزایش قدرت تمرکز، شرح داده شده است.

 

بر همین اساس سه راهکار ساده را برای ارتقای عملکرد مغز پیشنهاد کرده که به قرار زیر است:

 

- از بخش منطقی مغزتان بهره ببرید؛

«پاول همرنس» استادیار دانشکده رواپزشکی دانشگاه هاروارد می‌گوید: به‌هم‌ریختگی و آشفتگی ذهنی اغلب ناشی از اضطراب و ترس است. با انجام اموری نظیر بررسی حساب‌های بانکی یا مرور فهرست وظایف روزانه شغلی یا خانگی، کارایی بخشی از مغز که مربوط به انجام امور منطقی‌ است افزایش می‌یابد و در نتیجه تفکر منطقی به انجام موثرتر وظایف می‌انجامد. بهتر است اولین کاری که در آغاز روز انجام می‌دهید این باشد که وظایف آن روز را به نوبت در ذهن خود مرور کنید.

 

- فهرست کارهای روزانه را در ذهن خود مرتب کنید؛

تهیه فهرستی از انجام وظایف روزانه در مغز به فعال شدن آن بخش از مغز که مربوط به استفاده از اطلاعات پیچیده است، کمک می‌کند. تلاش کنید تا وظایف خود را به ترتیب مرور کنید. در این مواقع بهتر است از انجام کارهای جانبی خودداری کنید.

 

- به خودتان زنگ تفریح بدهید؛

پاول همرنس می‌گوید که به رغم قدرت چشمگیر مغز، این عضو محدودیتی هم در رابطه با کارهایی که انجام می‌دهد، دارد. وی می‌گوید: بیشتر افراد بالغ تنها می‌توانند حدود 60 دقیقه بر یک موضوع تمرکز کنند. وی پیشنهاد می‌دهد که برای ارتقای تمرکز خود، هر 60 دقیقه کارتان را متوقف کرده و برای مثال چرخی در اطراف بزنید. هر فعالیت جدیدی در این حین می‌تواند به راه‌اندازی دوباره مغز و آماده کردن آن برای بازگشت به سوی کاری که در حال انجام آن بوده، یاری رساند.

جدا از سه پیشنهاد فوق که بیشتر جنبه ذهنی دارند، چند پیشنهاد عملی دیگر نیز ارائه شده که به راحتی انجام‌پذیر و کاربردی هستند. با عمل به راهکارهای پیشنهادی زیر نیز می‌توان میزان تمرکز و کارایی مغز را افزایش داد. این راهکارها به شرح زیر است:

 

- بر خلاف تصور اکثر مردم، تمرکز کردن در محیط بسیار آرام چندان ممکن نیست. صداهای اطراف اگرچه نباید زیاد بلند باشد اما محیط فعال و دارای انرژی، نسبت به محیط های بی‌حرکت و ساکت به افزایش تمرکز و ارتقای فعالیت بیشتر ذهن کمک می‌کند.

 

- موقع تمرکز کردن، چیزی بجوید. وقتی موقع تمرکز آدامس بجوید نتیجه تمرکز بهتر خواهد بود.

 

- سه بار در هفته و هر بار برای مدت یک ساعت به فعالیت‌های بدنی نظیر دویدن، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه‌سواری بپردازید. این کار را مدت شش ماه ادامه دهید. این کار تا 20 درصد سرعت یادگیری شما را افزایش می‌دهد.

 

- صحبت با خود موقع یادگیری یک موضوع جدید می‌تواند فرآیند یادگیری را موثرتر کند. بر اساس یک تحقیق، حتی دونده‌هایی که هنگام دویدن با خود حرف می‌زنند، سریعتر می‌دوند. منظور از حرف زدن با خود استفاده از کلماتی کلیدی نظیر «خوبه»، «عالیه»، «حالا شد» و یا «همین جوری درسته» است.

 

- اگر زبان دیگری جز زبان مادری خود می‌دانید در مواقعی که خصوصا می‌خواهید منطقی باشید از آن زبان برای فکر کردن استفاده کنید. مثلا هنگامی که می‌خواهید تصمیمی مالی بگیرید.


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,
:: برچسب‌ها: هشت راه موثر برای تقویت تمرکز و یادگیری , روانشناسی , تمرکز , یادگیری , تقویت ذهن , تقویت تمرکز و یادگیری , راه های تقویت ذهن ,
 با ۶ روش حافظه خود را تقویت کنید
نوشته شده در شنبه 15 خرداد 1395
ساعت : 10:20 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری

با این ۶ روش حافظه خود را تقویت کنید

آیا کسی هست که دوست داشته باشد هر چیزی را که می بیند، می شنود و می خواند به یاد بیاورد؟ …مطمئنا همه!

می توانیم چندین صفحه در مورد اثرات مثبت حافظه خوب روی زندگی شخصی و حرفه ای برایتان صحبت کنیم. اما چه فایده؟ به یک جمله بسنده می کنیم: آیا کسی هست که نخواهد حافظه بهتری داشته باشد؟ این سوال خودش برای خواندن مطلب تا انتها کافی است.

خانم بل بث کوپر که قبلا هم مقاله های پر طرفداری در مورد راه های اثبات شده علمی برای کار کردن هوشمندانه نوشته بود، حالا هم از 6 روشی صحبت کرده است که با کمک آن ها می توانیم حافظه مان را افزایش بدهیم :

همچنان علم روابط جدیدی بین کارهایی که می توانیم روزانه انجام دهیم تا ظرفیت کلی حافظه مان افزایش یابد، کشف می کند.

حافظه پروسه پیچیده ای از فعالیت های متفاوت در مغز است. قبل از اینکه ببینیم چه کارهایی برای بهبود حافظه مان انجام دهیم بد نیست مقداری در مورد شکل گیری حافظه بدانیم.

افزایش-حافظه (2)

مرحله 1: خلق حافظه

مغز ما سیگنال هایی با یک الگوی خاص در رابطه با وقایعی که تجربه می کنیم می فرستد و بین نرون های ما ارتباطی به وجود می آورد که سیناپس ها نامیده می شوند.

مرحله 2: تثبیت حافظه

در این قسمت اگرهیچ کار دیگری نکنید حافظه به زودی پاک خواهد شد. تثبیت روند سپردن چیزی به حافظه ی بلند مدت است که بتوان آن را بعدها هم به یاد آورد. قسمت اعظم این روند وقتی که خوابیم اتفاق می افتد، مغز ما در زمان خواب همان الگوی فعالیت مغزی را بازسازی و سیناپس هایی که در طول روز به وجود آمده بود را تقویت می کند.

مرحله 3: بازیابی حافظه

بازیابی فکری است که ما هنگام صحبت در باره ی خاطراتمان یا از بین رفتن آن می کنیم. به یاد آوردن یک خاطره آسان تر می شود اگر در طول زمان آن خاطره را قوی تر کنیم و هر بار که ما آن را بازیابیمی کنیم همان الگوی فعالیت مغزی رخ داده و ارتباط را قوی تر می کند.


 

این حقیقت که با بالا رفتن سن حافظه از بین می رود دلیل نمی شود که نتوانیم روند از بین رفتنش را کند تر کنیم. تحقیقات نشان می دهند ما می توانیم حافظه مان را تا جای ممکن نگه داریم، اجازه بدهید نگاهی به این راه های علمی بیندازیم.

SunsetMeditation-610x250

1- تفکر و تعمق کنید تا حافظه فعالتان بهتر شود.

حافظه فعال تقریبا شبیه دفترچه یادداشت مغز شماست، جایی که اطلاعات جدید موقتا نگهداری می شوند.  هنگامی که نام کسی یا آدرسی که می خواهید بروید را می شنوید این اطلاعات را در حافظه فعالتان نگه می دارید تا اینکه کارتان با این اطلاعات تمام شود. اگر این اطلاعات بیشتر از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان اجازه می دهد به کل پاک شوند. اما اگر استفاده داشته باشند، به حافظه بلند مدت سپرده می شوند. آنجا می توانند تقویت شده و بعدا به یاد آورده شوند.

حافظه فعال چیزی است که هر روز استفاده می کنیم، پس اگر قویتر باشد، زندگی روزانه ما را خیلی راحت تر می کند. در اکثر بالغین این حافظه در حدود حداکثر 7 مورد را می تواند در خود نگه دارد. اگر شما از ظرفیت حداکثری حافظه تان استفاده به طور کامل استفاده نمی کنید مدیتیشن می تواند آن را تقویت کند.

تحقیقات نشان داده است که شرکت کنندگانی که قبلا هیچ تجربه ای در مدیتیشن تمرکز حواس نداشتند،تنها در 8 هفته  توانستند حافظه فعالشان را بهبود ببخشند. مدیتیشن با قدرت خود به ما کمک می کند تمرکز کنیم، همچنین پس از 2 هفته اثرات مثبت اثبات شده ای روی نمرات آزمون های استاندارد و حافظه فعال داشته است.

چرا مدیتیشین برای حافظه مفید است؟ درطول مدیتیشن مغز شما در پردازش اطلاعات مانند حالت عادی فعال نیست.

بنابر این در این زمان استراحت کوتاهی به مغز شما داده می شود که ذهن خود را خالی کنید. در این حالت نه تنها استرس کمتری را احساس خواهید کرد بلکه چیزهای بیشتری هم به یاد می آورید.


افزایش-حافظه (3)

2- برای بهبود تثبیت حافظه قهوه بنوشید.

گفته می شود اگر قبل از یادگیری یک موضوع جدید کافئین مصرف کنید حافظه تان بهبود پیدا می کند، البته این موضوع قابل بحث است. بسیاری از تحقیقات اثرات ناچیزی از مصرف کافئین قبل از ایجاد حافظه جدید یافته اند.

اگرچه یکی از مطالعات اخیر  نشان می دهد که مصرف یک قرص کافئین بعد از یادگیری یک موضوع، حافظه ی بازیابی را تا 24 ساعت بعد بهبود می بخشد. شرکت کنندگان در این تحقیق تعدادی تصویر را به حافظه سپردند و سپس با دیدن همان تصاویر، تصاویر مشابه و تصاویر کاملا متفاوت آزمایش شدند.

آن ها باید تصاویری را پیدا می کردند که قبلا دیده بودند. این فرآیند که جداسازی الگو نامیده می شود، بر طبق گفته محققان  بازتابی از “سطح عمیق تر ماندگاری حافظه” است.

در این مطالعه تمرکز محققان روی اثرات کافئین در تثبیت حافظه بود: فرآیند تقویت حافظه ای که ایجاد کرده ایم. و به همین خاطر آن ها به اثرات مثبت بیشتر مصرف کافئین بعد از یادگیری بیش از پیش اعتقاد پیدا کردند.

بنابراین فقط صبح ها برای شروع روزتان قهوه نخورید— یک قهوه کوچک در طول روز می تواند به بهتر نگه داشتن چیز هایی که یاد می گیرید در ذهنتان کمک کند.

1497790_631424973584182_714875515_n

3- برای بهتر شدن حافظه بلند مدت، انواع توت ها را بخورید.

تحقیقات نشان می دهد که خوردن توت ها می تواند با کاهش حافظه مبارزه کند. یک بررسی  از دانشگاه Reading  و مدرسه Peninsula Medical  دریافته که یک رژیم غذایی عادی با مکمل بلو بری به مدت 12 هفته در انجام وظایف حافظه تاثیر بسزایی دارد. اثرات بعد از تنها 3 هفته شروع شدند و در طول مدت بررسی ادامه یافتند.

یک مطالعه بلند مدت روی حافظه پرستاران خانمی که بالای 70 سال سن داشتند نشان داد آن هایی که به صور منظم حداقل دو وعده در هفته از توت فرنگی یا بلوبری استفاده می کنند کاهش حافظه شان به طور نسبی کمتر بوده است. (اگر چه اثرات توت فرنگی ها قابل تردید است، چرا که این مطالعه توسط کمیسیون توت فرنگی کالیفرنیا انجام گرفته بود  و مطالعه دیگری که در همین زمینه صورت گرفته می گوید که برای دیدن اثران توت فرنگی باید تقریبا روزی 10پاوند یا 5کیلو توت فرنگی بخورید.)

در این زمینه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما دانشمندان کم کم به درک چگونگی اثر گذاری انواع توت ها روی مغز نزدیکتر می شوند. بلوبری به طور خاص برای داشتن مقدار زیادی زردینه یا فلاوانوید شناخته شده است، که به نظر می رسد ارتباطات موجود در مغز را تقویت می کند. آن ها روی حافظه بلند مدت اثرات مثبتی خواهند داشت.

افزایش-حافظه (4)

4- برای بهبود بازیابی حافظه ورزش کنید.

مطالعه روی مغز موش ها و انسان ها نشان داده است که تمرینات منظم می توانند بازیابی حافظه را بهبود ببخشند. ثابت شده است که تناسب اندام در افراد مسن به کند شدن روند کاهش حافظه کمک می کند آن هم بدون ورزش های ممتد و منظم. مطالعات نشان می دهند که ورزش منظم به طور خاص می تواند حافظه مکانی را بهبود ببخشد، بنابراین شاید برای همه ی انواع بازیابی های حافظه  مفید نباشد.

البته فواید ورزش بی شمار هستند، در مورد مغز اثبات شده است که ورزش منظم منجر به بهبود توانایی های شناختی  در کنار حافظه می شود. پس اگر به دنبال راهی برای داشتن ذهنی تیز هستید، باید بگوییم که قدم زدن پاسخ شماست.

افزایش حافظه

5- آدامس بجوید تا حافظه تان را تقویت کنید.

روش آسان دیگیری که می تواند حافظه شمارا بهبود ببخشد، جویدن آدامس هنگام یادگیری چیزهای جدید است. در این زمینه تحقیقات ضد و نقیضی وجود دارد، ولی مطالعه ای در سال گذشته منتشر شد که نشان می داد شرکت کنندگانی که در طول یادگیریشان آدامس می جویدند،در بازیابی حافظه دقیق تر بودند و زمان واکنش بهتری داشتند.

یکی از دلایلی که جویدن آدامس می تواند روی بازیابی شما اثر داشته باشد، این است که جویدن آدامس فعالیت هیپوکامپ (اسبک) را افزایش می دهد ، هیپوکامپ منطقه مهمی از مغز می باشد که به حافظه مربوط است. ( هرچند هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق می افتد.)

نظریه دیگر روی افزایش اکسیژن دریافتی  و چگونگی توانایی بهبود تمرکز و توجه از طریق جویدن آدامس تمرکز می کند، این ها کمک می کنند که مغز هنگام یادگیری چیزهای جدید، ارتباط های قوی تری ایجاد کند.مطالعه ای وجود دارد که نشان می دهد شرکت کنندگانی که در طول یادگیری و تست حافظه آدامس می جویدند، سطوح ضربان قلب بالاتری دارند، فاکتوری که موجب افزایش اکسیژن دریافتی توسط مغز می شود.

افزایش-حافظه (5)

6- بیشتر بخوابید تا حافظه تان تثبیت شود.

دلایل اثبات شده ای وجود دارند که نشان می دهند خواب یکی از مهمترین عناصر در داشتن یک حافظه خوب است. از آنجایی که بیشترین مقدار تثبیت حافظه در خواب صورت می گیرد، مشخص می شود که مغز ما بدون داشتن خواب کافی برای تثبیت حافظه مان به دردسر می افتد.

حتی یک چرت کوتاه می تواند بازیابی شما را بهبود ببخشد. از شرکت کنندگان یکی از بررسی ها خواسته شد برای اندازه گیری قدرت حافظه شان، کارت های تصویر سازی شده ای را به خاطر بسپرند. بعد از به خاطر سپردن دسته ای از کارت ها یک استراحت 40 دقیقه ای به همه ی آن ها داده شد، نیمی از آن ها در این زمان خوابیدند و نیمی دیگر بیدار ماندند. بعد از این استراحت هر دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.

محققان متعجبانه دیدند آن هایی که خوابیده بودند به شکل قابل توجهی آزمون را بهتر انجام دادند. آنها 80% پاسخ درست و گروهی که نخوابیده بودند 60% موارد را درست پاسخ داده بودند.

تحقیقات نشان می دهد که وقتی موضوعی برای اولین بار به مغز وارد می شود، (به خصوص در هیپوکامپ) هنوز شکننده است و به راحتی فراموش می شود به خصوص اگر از مغز خواسته شود تا در همان لحظه چیزهای بیشتری به خاطر بسپرد. چرت زدن، موضوعات را به سمت نئوکورتکس ها هدایت می کند. جایی که ذخیره دائمی تر صورت می گیرد و به این ترتیب از جایگزین شدن آن ها جلوگیری می شود.

نه تنها خوابیدن بعد از یادگیری بخش مهمی از فرآیند ایجاد حافظه است، خوابیدن قبل از یادگیری مسئل جدید هم به همان مهمی می باشد. تحقیقات نشان داده است که محرومیت از خواب می تواند روی توانایی ما برای سپردن چیزهای جدید به حافظه و تثبیت آن ها اثر بگذارد.

حالا دیگر برای چرت زدن یا کمی خواب بیشتر بهانه ای لازم ندارید.


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,
 6 فن برای ایجاد آرامش
نوشته شده در شنبه 15 خرداد 1395
ساعت : 10:12 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری


6 فن قوی برای آرامش روحی

 

   - استرس زیادی كه دنیای مدرن به ما وارد می كند سبب شده است كه  آرامش دست نیافتنی به نظر برسد. با این حال  باز هم هیچ دلیلی وجود ندارد كه زندگی خود را پر از استرس و اضطراب نماییم. اگر هنر ایجاد آرامش را بیاموزید می توانید به راحتی لذت زندگی را بچشید. راز ایجاد آرامش كنترل ذهن است. به عنوان مثال شما می توانید برای سلامتی خود یك ساعت در روز ورزش كنید و همینطور می توانید نسبت به اضافه وزن خود بی تفاوت باشید و یك عمر با نگرانی دست به گریبان باشید.

 

فنون ایجاد آرامش

1- مهمترین زمان اكنون است - بسیاری از ما زمان زیادی را در نگرانی آینده به سر می بریم. اگر در كل عمر خود این زمان ها را محاسبه نماییم متوجه می شویم از یك سال هم بیشتر شده است. محققان متوجه شده اند كه نگرانی و تشویش برای آینده قسمت زیادی از فعالیت ذهنی فرد را اشغال می كند. در حالیكه این نگرانی هیچ كمكی به شما نمی كند به هیچ وجه. اگر بیشتر وقت خود را به فكر كردن درباره گذشته و نگرانی درباره آینده بگذرانید هیچگاه نخواهید توانیست به اندازه كافی آرامش داشته باشید. برای رسیدن به آرامش روحی و فكری واقعی باید فقط  در زمان حال از زندگی خود لذت ببرید نه افسوس گذشته را بخورید و نه نگران آینده باشید.

 

2- محیط اطراف بسیار مهم است - جایی كه كار می كنید و وقت خود را می گذرانید در وضعیت فكری شما تاثیر عمیقی دارد. شاید ما آگاهانه این موضوع را درك نكنیم ولی اگر دقت كنید در بعضی اتاق ها آرامش بیشتری دارید و تمایل دارید هنگام استراحت آنجا باشید. به اتاق خود نگاه كنید اگر بسیار درهم و برهم و ریخت و پاش است مانند این است كه مرتب كسی كاری را به شما یادآوری می كند ولی شما آنرا انجام نمی دهید. و این چرخه همینطور را ادامه دارد.

این یادآوری ناخودآگاه و مداوم در ذهن جای زیادی اشغال می كند. اگر اتاق خود را مرتب كنید و محیطی دلچسب برای خود فراهم كنید احساس بهتری نسبت به قبل خواهید داشت . راحتتر می توانید خود را آرام و ریلكس نمایید. برای خرید سیستم های تهویه و تصفیه هوا، گل و ... خساست به خرج ندهید تا شرایط بهتری برای خود فراهم كنید. برای آرام ساختن خود هدف آرام  نگه داشتن مغز است. كه نتیجه آن ارامش روحی است. این بهترین نوع ریلكسیشن است چون ما را نسبت به كار هایی كه خود باید انجام دهیم آسوده خاطر می كند. هر روز 10 تا 15 دقیقه وقت برای مدیتیشن مشخص كنید در طول مدیتیشن می توانیم روح و فكر خود را از دلبستگی های مادی رها كنیم.

 

3- سازنده بودن به جای به تعویق انداختن - رسیدن به آرامش و آسودگی خیال فقط با استراحت كردن تمام وقت در ساحل دریا بدست نمی آید. بلكه باید بیاموزیم چگونه آرامش را بدست بیاوریم. مهم نیست كه در حال كار باشیم یا استراحت مهم این است كه بدانیم چه بكنیم. بنابراین كار هایی را كه باید انجام شود اولویت بندی كنید. اگر هر كاری را با برنامه و از راه صحیح انجام دهید احساس استرس و فشار كمتری خواهید داشت. وقتی كه می خواهیم چند كار را با هم انجام دهیم خود را زیر بار فشار زیادی قرار داده ایم. و در این حال ایجاد آرامش بسیار سخت و دشوار است. زندگی را برای خود سخت نكنید. برای هر كاری زمان مشخص نمایید و آنقدر به خود وقت بدهید كه از انجام آن لذت ببرید. یك كار را تكمیل نمایید و هر چه لازم است برای آن انجام دهید. آنگاه پاداش شما لذتی است كه از انجام بی عیب و نقص آن كار نصیب شما خواهد شد.

 

4- با تاثیر دیگران بر خود مقابله كنید - چقدر به نظر دیگران وابسته هستید و به آن اهمیت می دهید. وقتی كه ما نگران حرف مردم هستیم در حقیقت یك بار فكری به ذهن خود تحمیل كرده ایم. و ناخودآگاه به سمتی حركت می كنیم كه دیگران را خوشحال كنیم. و این هم ایجاد آرامش فكری را غیر ممكن می سازد. مهم نیست كه ما چه كار می كنیم یا چه می گوییم همیشه عده ای هستند كه ایراد بگیرند. بنابراین باید در خود روحیه ای را تقویت كنیم كه نه با ستایش و نه با انتقاد تحت تاثیر قرار نگیریم. این بدان معنا نیست كه ما افكاری متفاوت با دیگران داریم، بلكه فقط به این معناست كه نمی خواهیم به دیگران اجازه دهیم با عقاید خود آرامش روحی و فكری ما را به هم بریزند. البته این كار ساده ای نیست اما به مرور زمان می توانیم اثر عقاید دیگران در زندگی خود را كمتر كنیم. رسیدن به آرامش زمانی مقدور می شود كه ما فكر كردن به حرف های مردم را متوقف كنیم.

 

5- زمانی برای خود اختصاص دهید - اجازه ندهید تمام وقت شما صرف دیگران شود طوری كه برای خود وقت كافی نداشته باشید. اگر كار شما به گونه ای است كه مدام با تلفن و ایمیل درگیر هستید بهتر است از آنها در زمان استراحت فرار كنید. مثلاً می توانید ساعات مشخصی را برای پاسخگویی به تلفن ها مشخص كنید. به این صورت به دیگران می فهمانید كه شما هم به زمانی برای استراحت و آرامش نیاز دارید و نباید مزاحم شما شوند. وقتی به فشار های روحی اجازه می دهید ساخته شوند ایجاد آرامش كار سختی می شود. اما با استراحت كافی می توانید هنگام كار با انرژی و توان بیشتری به وظایف خود را انجام دهید كه نتیجه آن یك رضایت درونی است.

 

6- یك تغییر به اندازه یك استراحت ارزش دارد - زندگی نباید تكرار مكررات باشد اگر متوجه شدید كه در چرخه ای نا تمام از روزمرگی گیر كرده اید كار هایی كاملاً متفاوت انجام دهید. مثلاً اگر هر روز بعد از ظهر وقت خود را با روزنامه خواندن و تماشای تلوزیون می گذرانید و پس از آن احساس خوبی ندارید می توانید برای قدم زدن با خانواده یا دوستان بیرون بروید یا در فعالیت های ورزشی با دوستان شركت كنید. این تغییر رویه به شما كمك می كند احساس آرامش بیشتری داشته باشید و نه تنها از روزمرگی نجات پیدا می كنید بلكه فعالیت های روزانه خود را هم بهتر انجام خواهید داد.

 

ریلكسیشن به سادگی یك نفس عمیق كشیدن است.

اگر احساس استرس می كنید چند دقیقه بیرون بروید. فقط به تنفس خود دقت كنید. به آرامی نفس بكشید این كار اثری قدرتمند برای آرام كردن دارد. وقتی كه هوا را به داخل شش های خود فرو می برید آرامش درونی را وارد بدن خود می كنید. و وقتی كه هوا را به بیرون می رانید تجسم كنید تمام نگرانی ها و تشویش ها را بیرون رانده اید. بدست آوردن آرامش به همین سادگی است پس سعی نكنید آنرا پیچیده نمایید.


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,
 مقاله نیما یوشیج
نوشته شده در شنبه 15 خرداد 1395
ساعت : 04:16 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری
زندگینامه نیما یوشیج
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Nima_Yushij_-_Original.jpg

جهت دانلود مقاله نیما یوشیج اینجا کلیک کنید


:: مرتبط با: مقاله , مشاهیر ,
:: برچسب‌ها: مقاله , نیما یوشیج , زندگی نامه نیما یوشیج , زندگی نامه نیما یوشیج و اشعار , تحقیق دانشگاهی , مقاله دانشگاهی , شاعران ایران ,
 روانشناسی لباس و شخصیت آدم ها
نوشته شده در جمعه 30 بهمن 1394
ساعت : 10:13 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری

روانشناسی لباس و شخصیت آدم ها

لباس های تنگ:

 افرادی که لباس های تنگ میپوشند عموما افرادی مغرور و زود رنج اند. همچنین افرادی بسیار جذاب هستند. افرادی شایسته و معقول اند.

لباس های گشاد:

 افرادی که لباس های گشاد میپوشند افرادی بخشنده هستند، به هیچ وجه حسود نبوده و دوستان زیادی دارند. فداکار و صادق نیز هستند.

لباس های تیره:

 افرادی که لباس های تیره میپوشند عموما افرادی خودخواه بود و بسیار خونسرد هستند، بندرت عصبانی می شوند و سلیقه ی خوبی در انتخاب لباس دارند.

لباس های روشن:

افرادی که لباس های روشن میپوشند، افرادی فداکار و صادق هستند. افرادی مهربان و شوخ طبع هستند، عاشق صلح و صفا و آرامش اند.

لباس های سبز:

انتخاب رنگ سبز برای لباس معمولا نشان دهنده آن است که صاحبان آن شخصیتی قوی و اراده ای بالا دارند. در تصمیم گیری ها خیلی محکم عمل کرده و تا حدی خودرای و مغرورند. این افراد اعتماد به نفس بالایی دارند و در کمک به دیگران پیشقدم می شوند.

لباس های آبی:

اکثر آبی پوشها دارای نگاهی عمیق بوده و شخصیتی حساس و شفاف دارند. این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به دیگران منتقل می کنند و به همین نسبت شجاعت و جرات ویژه ای هم از خودشان نشان می دهند. آنها زندگی را زیبا دیده و بیشترین تلاش را برای استفاده بهینه از آن می کنند.

لباس های مشکی:

بیشتر اوقات انتخاب رنگ مشکی نشان دهنده آن است که این افراد انسانهایی رویایی هستند که در فضایی شاعرانه ز ندگی می کنند و در عین حال بسیار دست و دلبازند و تلاش میکنند با هر آنچه دارند به کمک دیگران رفته و گرهی از مشکلات آنها باز کنند. آنها بسیار اجتماعی، ظریف و ساده پسند هستند.

لباس های قهوه ای:

این افراد سمبل مهربانی و محبت هستند. برخی روان شناسان می گویند رنگ قهوه ای هر چه تیره تر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر است. این افراد بسیار خونسردند و تقریبا هر چه را می خواهند براحتی تصاحب می کنند. آنها در بدترین شرایط می توانند بهترین تصمیم ها را اتخاذ کنند.

لباس های خاکستری:

انتخاب رنگ خاکستری نشان دهنده این نکته است که این افراد معمولا شخصییتی آرام و با اعتماد به نفس دارند. هر چند روان شناسان میگویند افرادی که دل در گرو رنگ خاکستری دارند، دو دسته هستند: یا شخصیتی عصبی و انقلابی دارند و یا همیشه به دنبال آرامش می گردند. آنها در مجموع انسانهایی سرسخت و سنگین دل هستند. اگر در دلشان نفوذ کردی برای همیشه جای خواهی داشت.

لباس های سفید:

افرادی که لباسهای سفید را دوست دارند انسانهای خوش قلبی هستند و همیشه به دنبال دوست می گردند. این افراد معمولا از کودکی روی پای خود بزرگ شده و دوست ندارند به دیگران تکیه کنند. در موقعیت های کاری، همیشه در حال ساختن نردبانی برای بالا رفتن از آن هستند، چرا که معتقدند از هر فرصتی باید استفاده کرد.

رنگهای روشن:

انتخاب این نوع رنگها، نشان دهنده این است که این افراد بشدت سر شار از انرژی مثبت بوده و عشق و بالندگی را به اطراف خود پخش میکنند. دیدار با این افراد، اگر چه ممکن است همیشه خوشایند نباشد، اما بازگیری انرژی مثبت و سازنده از آنها می تواند بقیه روز را برای شما زیباتر، دلچسب تر و قابل تحمل تر سازد.  

 

http://hojatjafari.mihanblog.com


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,
 روانشناسی شخصیت با اعداد
نوشته شده در جمعه 30 بهمن 1394
ساعت : 10:12 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری

 روانشناسی شخصیت با اعداد


شاید شما هم علاقه داشته باشید به روش های مختلف خودتان یا دوستانتان را مورد روانشناسی قرار دهید البته با توجه به هر نوع روانشناسی نتایج مشابهی را نیز كسب خواهید كرد كه معمولا دور از واقعیت نخواهد بود. مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید :

فرض میکنیم که شما متولد 12 خرداد 1368 هستید. خرداد، ماه سوم (3) سال است پس :

ابتدا :

1383=1368+3+12

و سپس :

15=3+8+3+1

و در پایان :

6=5+1

شماره تولد بدست آمده " 6 " است.

اکنون می توانید مشخصات آنچه را که مربوط به این شماره است را بشرح موارد زیر با شخصیت خود یا دوست مورد نظرتان مطابقت دهید.

 

1- خالق و مبتکر :

"یک" ها پایه و اساس زندگی هستند. همیشه عقاید جدید و بدیع دارند و این حالت در آنها طبیعی است. همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری که آنها می گویند و تعیین می کنند در گردش باشد و چون مبتکر هستند گاهی خود خواه می شوند. با این حال "یک" ها بشدت صادق و وفادارند و به خوبی مهارتهای سیاسی را یاد میگیرند. همیشه دوست دارند حرف اول را بزنند و غالبا رهبر و فرمانده هستند، چون عاشق این هستند که "بهترین" باشند. در استخدام خود بودن و برای خود کار کردن بزرگترین کمک به آنهاست ولی باید یاد بگیرند عقاید دیگران ممکن است بهتر باشد و باید با رویی باز آنها را نیز بشنوند.

2- پیام آور صلح :

"دو" ها سیاستمدار به دنیا می آیند! از نیاز دیگران خبر دارند و غالبا پیش از دیگران به آنها فکر می کنند. اصلا تنهایی را دوست ندارند. دوستی و همراهی با دیگران برایشان بسیار مهم است و می تواند آنها را به موفقیت در زندگی رهنمون سازد. اما از طرف دیگر، چنانچه در دوستی با کسی احساس ناراحتی کنند ترجیح می دهند تنها باشند. از آنجایی که ذاتا خجالتی هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خود تلاش کنند و با استفاده از لحظه ها و فرصت ها آنها را از دست ندهند.

3- قلب تپنده زندگی :

"سه" ها ایده آلیست هستند، بسیار فعال، اجتماعی، جذاب، رمانتیک و بسیار بردبار و پر تحمل. خیلی کارها را با هم شروع می کنند اما همه آنها را پیگیری نمی کنند. دوست دارند که دیگران شاد باشند و برای این کار تمام تلاش خود را به کار می گیرند. بسیار محبوب، اجتماعی و ایده آلیست هستند اما باید یاد بگیرند که دنیا را از دید واقعگرایایه تری هم ببینند.

4- محافظه کار :

"چهار" ها بسیار حساس و سنتی هستند. آنها عاشق کارهای روزمره، روتین و پیرو نظم و انضباط هستند و تنها زمانی وارد عمل می شوند که دقیقا بدانند چه کاری باید انجام دهند. به سختی کار و تلاش می کنند. عاشق طبیعت و محیط خارج از خانه هستند. بسیار مقاوم و با پشتکار هستند. اما باید یاد بگیرند که انعطاف پذیری بیشتری داشته و با خود مهربانتر باشند.

5- ناهماهنگ با جماعت :

"پنج" ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی، خطر پذیری و اشتیاق سیری ناپذیر آنها به جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود، غالبا برایشان درد سر ساز می شود. آنها عاشق تنوع هستند و دوست ندارند مانند درخت در یک جا ثابت بمانند. تمام دنیا مدرسه آنهاست و در هر موقعیتی به دنبال یادگیری هستند. سوالات آنها هرگز تمام نمی شود. آنها به خوبی یاد گرفته اند که قبل از اقدام به عمل، تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند که پیش از نتیجه گیری، تمامی حقایق را مد نظر قرار داده اند.

6- رمانتیک و احساساتی :

"شش" ها ایده آلیست هستند و زمانی خوشحال می شوند که احساس مفید بودن کنند. یک رابطه خانوادگی بسیار محکم برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعمالشان بر تصمیم گیری هایشان موثر است و آنها حس غریب برای مراقبت از دیگران و کمک به آنها دارند. بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگی می شوند. عاشق هنر و موسیقی هستند. دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند."شش" ها باید بین چیزهایی که می توانند آنها را تغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند، تفاوت قائل شوند.

7- عاقل و خردمند :

"هفت" ها همواره جستجو گر هستند. آنها همیشه به دنبال اطلاعات پنهان و مخفی بوده و به سختی اطلاعات به دست آمده را با ارزش حقیقی آن می پذیرند. احساسات هیچ ارتباطی با تصمیم گیری های آنها ندارد. با اینکه در مورد همه چیز در زندگی سوال می کنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و هیچگاه کاری را ابتدا به ساکن با سرعت شروع نمی کنند و شعار آنها این است که به آرامی می توان مسابقه را برد. آنها فیلسوفهای آینده هستند؛ طالبان علم که به هر چه می خواهند می رسند و سوال بی جوابی ندارند. مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی می کنند و باید یاد بگیرند در این دنیا چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی نه!

8- آدم کله گنده :

"هشت" ها حلال مشکلات هستند. اساسی و حرفه ای سراغ مشکل رفته و آن را حل می کنند. قضاوتی درست دارند و بسیار مصمم هستند و طرحها و نقشه های بزرگی دارند و دوست دارند زندگی خوبی داشته باشند. مسؤلیت افراد را بر عهده می گیرند و مردم را با هدف خاص خود می بینند. با شرایط ویژه ای این امکان را به وجود می آورند که دیگران همیشه آنها را رئیس ببینند.

9- اجرا کننده و بازیگر :

"نه" ها ذاتا هنرمند هستند. بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود را نیز برای کمک به دیگران خرج میکنند. با جذابیت ذاتی شان اصلا در دوست یابی مشکلی ندارند و هیچ كـس برای آنها فرد غریبه ای به حساب نمی آید. در حالات مختلف شخصیت های متفاوتی از خود بروز می دهند و برای افرادی که اطرافشان هستند شناخت این افراد کمی دشوار به نظر می رسد . آنها شبیه بازیگرانی هستند که در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. افرادی خوش شانس هستند اما خیلی وقتها از آینده خود بیمناک و نسبت به آن هراسان هستند. آنها برای موفقیت باید به یک دوستی و عشق دو جانبه که می تواند مکملشان در زندگی باشد دست یابند.

http://hojatjafari.mihanblog.com


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,
 شخصیت تان را محک بزنید
نوشته شده در جمعه 30 بهمن 1394
ساعت : 10:11 ب.ظ
نویسنده : حجت جعفری

• شخصیت تان را محک بزنید

اگـر مـایـلید اطلاعات بیشتری درباره شخصیت خودتان و خصوصیاتی كه باعث مـی‌شوند دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند، پیدا كنید به تست زیر با كمال صداقت پاسخ دهید. 1 ــ فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید، كدام قسمت...

1 ــ فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید، كدام قسمت از صورت او هستید؟

الف: چین و چروك

ب: لكه

ج: خال زیبایی

د: كك و مك

هــ : لبخند

2 ــ دوست دارید چه نوع پرنده‌ای باشید؟

الف: شباهنگ

ب: جغد

ج: عقاب

د: فلامینگو

هــ : پنگوئن

3 ــ كدام یك از آلات موسیقی را دوست دارید؟

الف: پیانو

ب: ویولن

ج: سازدهنی

د: گیتار

هــ : دف

4 ــ كدام یك از برنامه‌های تلویزیونی برای شما جالب‌تر است؟

الف: اخبار و برنامه‌های مستند

ب: فیلم‌های درام و زندگینامه

ج: هیجانی و پلیسی

د: عشقی و ماجرایی

هــ : كمدی و كارتون

5 ــ كدام یك از بازی‌های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟

الف: ترن‌های هوایی سریع‌السیر

ب: قطار یا قایق

ج: نمایش و اجرای كمدی

د: چرخ و فلك و وسایلی كه سریع می‌چرخند

هــ : هیچ كدام، من از شهربازی متنفرم

6 ــ آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می‌خندید؟

الف: هرگز

ب: بندرت

ج: برخی مواقع

د: معمولا

هــ : همیشه

7 ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت،چه عكس‌العملی نشان می‌دهید؟

الف: عصبانی می‌شوید

ب: ناراحت می‌شوید

ج: برایتان جالب است

د: تلافی می‌كنید

هــ : چندین برابر تلافی می‌كنید

8 ــ اولین چیزی كه صبح موقع بیدار شدن به فكرتان خطور می‌كند،چیست؟

الف: كار یا تحصیل

ب: مشكلات زندگی

ج: صبحانه

د: روزی كه در پیش دارید

هــ : كاری كه تا شب انجام خواهید داد

9 ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟

الف: وقت طلاست

ب: سحرخیز باش تا كامروا باشی

ج: آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند

د: زندگی كن و به دیگران هم اجازه زندگی كردن بده

هــ : بی‌خیال باش، هرچه باداباد

10 ــ آیا به حیوانات علاقه‌مندید؟

الف: اصلا

ب: تعداد كمی از حیوانات

ج: برخی از حیوانات

د: بیشتر حیوانات

هــ : تمام حیوانات

11 ــ شما لبخند می‌زنید؟

الف: هرگز

ب: بندرت

ج: گاهی اوقات

د: اغلب

هــ : آنقدر زیاد كه برخی فكر می‌كنند دیوانه هستم

12 ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟

الف: بی‌رحم

ب: سرد و بی‌احساس

ج: زیبا

د: دوست‌داشتنی

هــ : خوشگذران

13 ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می‌دهید؟

الف: هرگز

ب: بندرت

ج: گاهی

د: اغلب

هــ : حداكثر تا جایی كه امكان دارد

14 ــ شما اعتقاد دارید كه برای شاداب بودن باید ساعاتی از روز را منحصرا صرف خودتان كنید؟

الف: اصلا

ب: احتمالا نه

ج: گاهی

د: بله

هــ : البته، تا جایی كه امكان دارد به خودتان می‌رسید

15 ــ آیا زندگی شما با برنامه‌ریزی پیش می‌رود؟

الـــف: مــن حـتــی در تـعـطـیــلات هــم برنامه‌ریزی می‌كنم

ب: همیشه برنامه‌ریزی می‌كنم

ج: بستگی به روز هفته دارد

د: درصورت امكان اجازه می‌دهم كه خودش پیش آید

هــ : همیشه بدون برنامه‌ریزی روزها را طی می‌كنم

حال امتیازات كنار گزینه‌هایی را كه انتخاب كرده‌اید،جمع كنید.

گزینه الف1 امتیار،گزینه ب 2 امتیاز،گزینه ج 3 امتیاز،گزینه د 4 امتیاز و گزینه هــ 5 امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان از 15 سوال تست را مطابق با متن‌های زیر مقایسه كنید.

* اگر امتیاز شما بین یك تا 20 باشد:

بدین معنی است كه شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به خاطر پشتكارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن‌تــــان و مـوفـقـیـت‌هـایـتـان تقدیر می‌كنند.اهداف مشخصی دارید و فكرتان بر كارتان متمركز است.احتمالا فرزند اول خانواده هستید.احساستان را بسختی ابراز می‌كنید. یكی از مهم‌ترین نگرانی‌های شما این است كه چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.اندیشه‌هایتان كمی متمایل به بدبینی است.اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید كه هدفی تعیین كنید و به آن برسید.بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریك‌بین می‌نگرید.احساس می‌كنید كه وقت كمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.مواظب باشید جدی بودنتان شما را از دنیای اطراف دور نكند.خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید.كارهایی انجام دهید كـه از آنـهـا لـذت مـی‌برید.با انجام این دستورات قوه خلاقیت‌تان شكوفا می‌شود.سعی كنید كه بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید.

 

اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:

بدین معنی است كه شما یك گل رز هستید.كمی تیغ دارید ولی زیبایی‌های بسیاری دارید.حس شوخ‌طبعی دارید ولی از شنیدن جوك لذت می‌برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.مردم دوست دارند دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بـا دیـد واقـع‌بـیـنـانـه می‌نگرید.آگاهید كه زندگی از خوبی‌ها و بدی‌ها تشكیل شده است.قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـه‌هـایـی كـه داریـد،امـتـحـان كـنید.سختكوش هستید و به اهدافتان پایبندید.دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد. مشكل‌ترین مساله در زندگیتان یكنواخت بودن مسائل است.یكنواختی در هر مساله‌ای شما را آزار می‌دهد و باعث كسل شدن روحیه شما می‌شود.

به شما پیشنهاد می‌گردد كه افق دیدتان را وسیع‌تر كنید.مسائل جدیدی را تجربه و كشف كنید.آن‌گاه متعجب خواهید شد كه چه نتایج زیبایی به دست آورده‌اید و مهم‌تر از همه این‌كه فراموش نكنید كه در همه چیز دنبال زیبایی بگردید مخصوصا در خودتان.

 

اگر امتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:

بـدیـن مـعـنـی اسـت كه شما یك گل آفتابگردان هستید در بستری از گل‌های رز.یك ویژگی بارز در شما وجود دارد كه باعث گرمادهی به دیگران و جلوه‌گری شــمـــا مـــی‌شـــود.مــمــكـــن اســـت شــمــا كوچك‌ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید. در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یك شخص شوخ‌طبع می‌شناسند.از گفتن جوك لذت می‌برید.گاهی شیطنت می‌كنید.مایلید كه با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.با افرادی كه هیچ وقت نمی‌خندند،راحت نیستید.دید مثبتی به زندگی دارید.در همه چیز به دنبال خوبی‌ها هستید.بیدی نـیـسـتـیـد كـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوست‌داشتنی،باوفا و اجتماعی هستید و هر كدام از این صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه‌تان كم است.برای شما مشكل است كه فقط روی یك كار متمركز شوید. به شما پیشنهاد می‌گردد كه اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند.همان‌طور كه چهره شاد شما را می‌بینند. در این صورت می‌خواهند كه همیشه با شما بـاشـنـد.بـه احـسـاسـات دیـگـران احـتـرام بگذارید.از این شاخه به آن شاخه نپرید و كاری را كه دوست دارید،انتخاب كنید و تا پایان آن را انجام دهید.

 http://hojatjafari.mihanblog.com


:: مرتبط با: روانشناسی و زندگی ,